En ekstern lægekonsulent med flere kasketter

Lea Holch.

SYGE I KLEMME (12): Tre speciallæger siger det klart: Der er ikke flere behandlingsmuligheder. Det vil ikke bare være nyttesløst at sende Lea Holch i arbejdsprøvning. Det vil være skadeligt for hende. Hun risikerer at blive mere syg. Sagsbehandleren på Jobcentret siger det samme: ”En arbejdsprøvning er formålsløs”. Sagsbehandleren mener, den 53-årige sygeplejerske Lea Holch skal have førtidspension. Men inden sagsbehandleren sender den grydeklare sag til kommunens Pensionsudvalg, skal den lige en tur om en såkaldt ekstern lægekonsulent.

Sagsbehandleren på Jobcentret kommet i vildrede, da han i starten af juni modtager et såkaldt ”lægeskøn vedr. Lea Holck” fra denne eksterne lægekonsulent. For lægeskønnet siger det modsatte af alle eksperterne: Selvfølgelig er der medicin til Lea Holch. Og der er i øvrigt ”ikke umiddelbart noget, som taler imod arbejdsprøvning”. Som nævnt, sagsbehandleren på Jobcentret ved nu ikke rigtigt sine levende råd. Han spørger derfor Jobcenter Svendborgs interne lægekonsulent. Den interne lægekonsulent ”er klar i sin udmelding”, noterer sagsbehandleren. ”Undertegnede skal følge speciallægens erklæring og ikke lægekonsulentens. Lægekonsulentens roller er at uddybe lægefaglige termer, behandlingsmæssige muligheder mv. ud fra de lægeakter, der er på sagen. Altså ikke modsige en speciallæges vurdering”.

Så for sagsbehandleren er sagen igen grydeklar til Pensionsudvalget: ”Samlet har dette betydet, at undertegnede vurderer, at en arbejdsprøvning er formålsløs”. Sagsbehandleren anbefaler, at Lea Holch får førtidspension.

Lea Holch kan se en ende på et mere end tre år langt, fysisk og mentalt belastende sygdomsforløb. Tror hun. Pensionsudvalget siger på sit møde 18. august nej til ansøgningen om førtidspension. Hun kan tage medicin mod smerterne, og hun kan arbejdsprøves – siger Pensionsudvalget. Helt i strid med eksperternes erklæringer. Men helt i overensstemmelse med den eksterne lægekonsulent, som aldrig har set Lea Holch. Af gode grunde. Hun sidder nemlig langt fra Svendborg – denne eksterne lægekonsulent. Hun sidder i Vedbæk, hvor hun driver et firma ved navn ”Lægeservice”. Hendes navn er Vibeke Manniche – den selvsamme læge, som Jobcentret for nylig havde inviteret til Svendborg for som sagkyndig at forklare byens læger, at de ikke må tage deres patienters parti. Hun kan lidt af hvert, Vibeke Manniche. Udover at være kommunallæge i Frederikssund Kommune driver hun altså firmaet ”Lægeservice” i Vedbæk og er desuden formand for Kommunallægernes Forening. Engang imellem optræder hun på TV som ”børnelæge”.

Det er denne ene lægekonsulents udsagn, Pensionsudvalget i Svendborg vælger at tillægge al autoritet i sagen.

Jobcentret havde – som det sidste, inden alle erklæringerne blev sendt til vurdering hos den eksterne lægekonsulent Vibeke Manniche – fået lavet en psykiatrisk undersøgelse af Lea Holch. Den blev lavet af speciallæge i psykiatri, Frits Schjøtt, og var klar 6. maj i år. Og den var helt i overensstemmelse med, hvad der tidligere var sagt i lægeerklæringer fra speciallæge i ortopædisk- og håndkirurgi, Hanne Dalsgaard og psykolog Mette Denning. Lea Holch havde – skrev sagsbehandleren – deltaget ”på bedste vis i den behandlingsmæssige afklaring, men den psykologfaglige og lægefaglige urdredning, medicinering og behandling har ikke bedret situationen”. Hun havde bl.a. fået ordineret forskellige former for medicin for de stærke smerter i den venstre hånd. Men, som hun selv siger, det blev stoppet, for ”bivirkningerne var stærkere end virkningen”.

Frits Schjøtt havde bl.a. skrevet i erklæringen: ”Tilstanden må betragtes som kronisk og intraktabel (uden behandlingsmulighed – red.) og medførende reduktion af erhvervsevne til noget nær 0 indenfor LH’s hidtidige virkefelt som sygeplejerske og terapeut, ligesom mulighed for omskoling eller revalidering p.g.a. den psykiske sårbarhed overfor pres og belastning også må anses for ikke-eksisterende. I den aktuelle situation er tilstanden tålelig, men med mindre der tilkendes førtidspension må man befrygte alvorlig forværring p.g.a. dermed følgende belastning af LHs i forvejen skrøbelige tilstand”.

Sagsbehandleren havde dog – inden sagen blev sendt til Pensionsudvalget – henvendt sig endnu engang til speciallægen i psykiatri, Frits Schjøtt. Sagsbehandleren ville nemlig gerne have hans kommentarer til det, den eksterne lægekonsulent, Vibeke Manniche, havde skrevet. Hun havde bl.a. skrevet følgende: ”Man kunne grundet ’bivirkninger til al mulig medicin’, som anæstisilægen skriver, ikke afprøve flere medikamenter. Der pågår således ingen medicinsk behandling. Sådanne bivirkninger findes ikke nærmere dokumenteret eller beskrevet og må siges at være en uhyre sjældenhed. Alt andet lige må det til en vis grad afspejle, at der ikke er behov for smertestillende medicin, idet det i givet fald ville være muligt at finde smertestillende medicin uden stærke bivirkninger takket være et meget righoldigt udbud heraf”. Vibeke Manniche noterer godt nok, at Lea Holck har ”brændende smerter” og ”konstante smerter” i venstre hånd på grund af en ”svær lokal nervepåvirkning”. Men tilføjer så lakonisk: ”Er heldigvis højrehåndet”. Og endelig vurderer Vibeke Manniche: ”Psykiateren finder ved sin undersøgelse ingen tegn på egentlig psykiatrisk sygdom, udover vrede, sårbarhed samt labilitet. Disse forhold er heldigvis ikke arbejdshindrende”. Så der er altså, vurderer Vibeke Manniche ”ikke umiddelbart noget, som taler imod en arbejdsprøvning” med visse skånehensyn. Det var denne vurdering, Frits Schjøtt blev bedt om at forholde sig til.

Frits Schjøtt blev – fremgår det af han svar – vred. For nu at udtrykke det diplomatisk. Han skriver til Jobcentret bl.a., at han indledningsvis vil ”udtrykke en vis undren over konsulentvirksomheden i disse sager. Mig bekendt er en lægekonsulents opgave overfor socialforvaltningen at bistå med afklaring og udredning af evt. specifikke lægefaglige detaljer – herunder oversætttelse af vanskeligt tilgængelige fagudtryk og medicinske termer – suppleret med evt. forslag til yderligere undersøgelser eller påpegning af socialfaglige tiltag, der kan være forbigået de lægelige instansers opmærksomhed i de pågældendes udtalelser. Ikke, som i dette tilfælde, selvstændige – fra speciallægers konklusioner – afvigende eller sågar modstridende synspunkter eller anbefalinger”.

Frits Schjøtt tilbageviser derefter Vibeke Manniches skøn og fyrer så denne bredside af: ”I den aktuelle situation foreligger der for mig at se en nærmest utilbørlig overdommervirksomhed, der vel nærmest kan betragtes på linje med Retslægerådets responsafgivelse til domstolene, men hvor dettes medlemmer dog i hvert fald selv er speciallæger og sagkyndige. Dette kan vist, mildt sagt, ikke påstås at være tilfældet i denne sag, hvor jeg mener, at pågældende er gået langt ud over sine kompetencer”.

Men Pensionsudvalget ser bort fra specialisternes erklæringer. Og hægter sig på den eksterne lægekonsulents vurdering. I begrundelsen for at sige nej til førtidspension til Lea Holch siger Pensionsudvalget: ”Udvalget lægger vægt på, at der er beskrevet smerter i venstre hånd, og at pågældende er højrehåndet. Endvidere er der forsøgt smertehåndtering, men at muligheden for medicinsk behandling ikke er udtømt. Pensionsudvalget anbefaler arbejdsprøvning med relevante skånehensyn”. Svendborg Kommunes officielle politik er – i øvrigt helt i overensstemmelse med regeringens – at færre borgere skal tildeles førtidspension.

Lea Holch var målløs. Det var sagsbehandleren også. Han er nu stoppet i Jobcentret. Hendes fagforening, Dansk Sygeplejeråd (DSR), var ligeledes målløs. Lea Holch og DSR anker afgørelsen – til kommunens Pensionsudvalg. Og gør blandt meget andet opmærksom på, at Beskæftigelsesankenævnet om arbejdsprøvninger i et notat fra 9. marts i år har sagt: ”Der skal foretages arbejdsprøvninger, hvis der ikke foreligger lægelig dokumentation på, at arbejdsprøvning frarådes og vil forværre tilstanden”. Og en sådan ”lægelig dokumentation” foreligger jo netop, gør de opmærksom på.

Pensionsudvalget behandler anken på et møde den 8. oktober. Det bliver et nyt afslag til Lea Holch – for der foreligger jo ikke nogen nye oplysninger, som Pensionsudvalget noterer.

Lea Holch skal altså i arbejdsprøvning. Hun er stadig – nogle måneder endnu – på sygedagpenge. Hun bliver kontaktet af en sagsbehandler fra Jobcentret, som vil have hende til samtale den 28. oktober om arbejdsprøvning. Lea Holch siger ja – lige som hun har sagt ja til alt i det meget lange og opslidende forløb på Jobcentret. Men hun vil, insisterer hun, have sin bisidder med – en repræsentant for DSR, som har været med ved tidligere samtaler. Hun aftaler derfor, at sagsbehandleren selv ringer til DSR-repræsentanten, som sidder i Fredericia, for at høre, om han kan komme den 28. oktober eller alternativt finde en anden dato. DSR-repræsentanten kan ikke den 28. oktober. Han kan, fortæller han sagsbehandleren, et par dage senere, den 1. november, eller den 10. november. Hvorefter Lea Holck fire dage senere får et brev fra Jobcentret: Du indkaldes hermed til samtale fredag den 28. oktober.

Lea Holch fatter det ikke. Det er på fredag – den dag, hendes bisidder ikke kan. Hun mailer derfor sin undren til Jobcentret. Endnu i går var der ikke kommet svar.

”Jeg er bange. Jeg forstår det slet ikke. Jeg forstår ikke, de kan være så umenneskelige i den slags sager. Jeg ville så gerne arbejde. Det har været smerteligt at erkende, at jeg ikke kan”, siger Lea Holck, som arbejdede som sygeplejerske i 25 år, mest på Svendborg Sygehus, indtil hun i 2007 blev overfaldet på arbejdet af en patient og siden har haft de stærke smerter, fysisk og mentalt.

Læs også “Choktal: Antallet af førtidspensionister halveret” 27. september, “Han skal nu arbejdsprøves for tredje gang” 28. september, “Bisidder anklager: Kommunalt kvaksalveri” 29. september, ”Læge: Stå frem med jeres sager” 30. september, ”Skarpe skud fra læge: Råheden synes at brede sig” 1. oktober, ”Grete Schødts enig med Inger Støjberg” 2. oktober, ”Kassen smækket i med dags varsel” 4. oktober, ”Kørt rundt i systemet i to år på forkert erklæring” 6. oktober, ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” 11. oktober, ”Jobcentret som dyneløfter” 13. oktober, ”Kommunaldirektør forsvarer Jobcenter” 14. oktober, ”Rød politiker: Jobcentret handler korrekt” 15. oktober, “En syg gammel nyhed på svendborg.dk” 16. oktober, “Jobcentrets fejl – den syge borgers ulykke” 22. oktober, “Millioner fra Jobcenter til private firmaer” 23. oktober.