Hemmelighederne bliver på Naturama og borgmesterkontoret.

Et år tog det – i første omgang – Statsforvaltningen at sige god for Svendborg Kommunes hemmelighedskræmmeri. I anden omgang tog det to år at genbehandle sagen efter hård kritik fra Folketingets Ombudsmand – sjusk sagde han om. Nu gentager Statsforvaltningen sin afgørelse, blot med en ny begrundelse: Kommunen kan fortsat holde bestyrelsesreferater fra Naturama hemmelige. Folketingets Ombudsmand har nu modtaget en klage over denne nye afgørelse. Det er i mellemtiden blevet Jørgen Steen Sørensen, som 1. februar overtog jobbet efter Hans Gammeltoft-Hansen.

Det er denne avis’ redaktør, som for tre år siden krævede aktindsigt i referaterne fra bestyrelsesmøderne i Naturama. Naturama sagde nej. Og kommunen sagde nej – selv om referaterne tilstiles kommunen, museets hovedtilskudsyder, fordi borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.

En klage til Statsforvaltningen hjalp ikke. Statsforvaltningen gav 23. marts 2010 kommunen ret. Den behøver ikke udlevere referaterne. For referaterne går ikke til kommunen som led i en sagsbehandling, de går alene til borgmesteren som privatperson. Og det uagtet, at det er kommunen selv, der har godkendt Naturamas vedtægter, hvor det er bestemt, at kommunen altid skal være repræsenteret i bestyrelsen af den til enhver tid siddende borgmester. Og at kommunen i øvrigt udpeger yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

OMBUDSMANDEN: SJUSK

Statsforvaltningen havde godt nok brugt et år til at behandle sagen. Men Folketingets Ombudsmand kasserede fuldstændigt Statsforvaltningens afgørelse efter en klage fra Svendborgs NetAvis. Statsforvaltningen havde – sagde Ombudsmanden – ganske enkelt ikke undersøgt sagen ordentligt.

Så måtte Statsforvaltningen i gang igen. Nu – to år efter – ligger der så en ny afgørelse fra Statsforvaltningen. Ny og ny … Statsforvaltningen godkender igen Svendborgs Kommunes nej til at udlevere bestyrelsesreferaterne. Dog nu med en ny begrundelse – fordi Statsforvaltningen i de to forløbne år har fundet ud af, at hverken Kulturministeriet eller Ombudsmanden er enig med den første begrundelse.

Kulturministeriet slog således 26. oktober 2011 fast, at ”hensigten med bestemmelsen (om mindst én repræsentant i bestyrelsen fra kommunen – red.) er at sikre de lokale tilskudsydere indblik i museets virksomhed. Det vil sige, at formålet er at sikre for eksempel en kommune indblik i museets virksomhed”. Altså en kommune, ikke borgmesteren som privatperson.

Og det samme har Ombudsamanden tidligere gjort klart – nemlig, at den paragraf i museumsloven, der handler om kommunal repræsentation i bestyrelsen ”må have til formål at sikre kommunen et indblik i Natruramas virksomhed, som rækker ud over de i loven præciserede informationsforpligtelser”. Altså kommunen, ikke borgmesteren som privatperson.

NU MED DIREKTØR

Statsforvaltningen skriver da også i den 18 sider lange afgørelse – denne gang ikke blot underskrevet af en af Statsforvaltningens specialkonsulenter, men – ganske givet fordi Ombudsmanden har kig på sagen – også af Statsforvaltningens direktør, Ninna Würtzen:

”Det er derfor også nu statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan meddeles afslag på aktindsigt alene med henvisning til, at dokumenterne ikke kan betragtes som indgået ’som led i administrativ sagsbehandling i forbindekse med kommunens virksomhed’.”

Nu drejer Statsforvaltningen begrundelsen derhen, at det kun er borgmesteren, der har haft adgang til referaterne – ikke andre på kommunen:

”Statsforvaltningen har noteret sig oplysningen om, at referaterne er sendt til borgmesterens embeds-emailadresse, og at borgmesterens sekretær har adgang til borgmesterens embedsmailboks og kalender med henblik på at arrangere og aflyse møder med borgmesteren.

Det er statsforvaltningens opfattelse, at det forhold, at referaterne er sendt til borgmesterens embeds-emailaddresse ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at betragte referaterne for at have været tilgængelige for andre end dem, der direkte har deltaget i bestyrelsens møder.

Statsforvaltningen lægger i den forbindelse vægt på, at adgangen til borgmesterens embedsmailboks forudsætter anvendelse af et password, som borgmesteren selv har defineret, og borgmesterens embedsmailboks er således ikke uden videre tilgængelig for andre i kommunen.

Heller ikke det forhold, at borgmesterens sekretær har adgang til borgmesterens embedsmailboks, er i sig selv nok til at betragte referaterne for at være tilgængelige for andre, heller ikke selvom pågældende derved er gjort bekendt med det password, som borgmesteren selv har defineret”.

EN HALV LITER MÆLK

Svendborgs NetAvis havde nemlig – i et af de mange svar til Statsforvaltningen – gjort gældende:

”Det kan ikke være borgmesteren selv, der afgør hvilke emails på hans embeds-emailadresse, der er private, og hvilke der ikke er private. Lige bortset fra emails, hvor konen beder ham købe en liter mælk med hjem”.

Men det mener altså Statsforvaltningen. De referater fra Naturama, som skal sikre kommunen indsigt, sendes til borgmesterens embeds-emailadresse. Og så er de ikke tilgængelige – hverken for andre i kommunen eller for offentligheden.

DEN NYE KLAGE

Sagen er nu – igen – havnet hos Folketingets Ombudsmand. I en henvendelse fra Svendborgs NetAvis’ redaktør til ombudsmanden hedder det:

“Jeg indbringer hermed afgørelsen i den meget langtrukne sag for Folketingets Ombudsmand. Jeg mener, at Statsforvaltningen på baggrund af sin egen gennemgang af sagen og på baggrund af udtalelser fra såvel Ombudsmanden som Kulturministeriet burde konkludere det modsatte af det, Statsforvaltningen gør – altså konkludere, at der SKAL gives adgang til referaterne af bestyrelsesmøder i Naturama. I stedet har Statsforvaltningen holdt sig til Svendborg Kommunes opfindsomme forklaringer, om at mails til borgmesteren på hans borgmester-emailadresse ikke er mails til borgmesteren som repræsentant for kommunen, men mails til borgmesteren som privatperson – endskønt han jo altså sidder i Naturama-bestyrelsen som netop repræsentant for kommunen (og ikke som privatperson) som den største bidragyder for at kunne kontrollere, om Naturama “opfører sig ordentligt”.”

Læs hele afgørelsen fra Statsforvaltningen her.

FORSIDEFOTO: THOMAS FRYD