Politikernes beslutning om skolerne kan – i værste fald for dem – blive kendt ugyldig. Af Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne. Skolebestyrelsesformand Lars Stubbe Teglbjærg har klaget Statsforvaltningen. Han mener, at en række politikere er inhabile.

Skolebestyrelsesformand klager til Statsforvaltningen

Af Frede Jakobsen

Habile eller inhabile til at træffe beslutninger om skolernes fremtid? Politikerne selv mener, de alle er habile. Formanden for skolebestyrelsen på den lukningstruede Byskolen, Lars Stubbe Teglbjærg, mener noget andet. Nu ligger sagen hos Statsforvaltningen, som fører tilsyn med kommunerne. Lars Stubbe Teglbjærg har klaget til Statsforvaltningen. I værste fald – for ham – afviser Statsforvaltningen at behandle klagen. I værste fald – for politikerne – kender Statsforvaltningen skole-beslutningen ugyldig, fordi nogle af politikerne var inhabile. I så fald kan den nye skoleplan – med flere skolelukninger – blive meget forsinket.

”Hvis man er politiker og samtidig ansat i det kommunale skolevæsen eller har en ægtefælle, der er ansat i skolevæsenet, så har man en væsentlig økonomisk interesse i beslutningen om, hvilke skoler der skal lukkes, og hvilke, der ikke skal lukkes”, siger Lars Stubbe Teglbjærg.

Op til politikernes skole-beslutninger i Udvalget for Børn og Unge var diskussionen om habilitet-inhabilitet intens. Til at begynde med var der nærmest lagt op til, at over halvdelen af udvalgets ni medlemmer ville være inhabile. Enten fordi de har børn i en af skolerne, eller fordi de er lærere eller gift med en lærer i en af de kommunale folkeskoler, som skulle dømmes til døden eller til at overleve. Hvis det blev kriteriet for udvalgsmedlemmerne, så ville det også blive kriteriet for samtlige byrådsmedlemmer. Dermed kunne 11 af de 29 byrådsmedlemmer risikere at være inhabile i behandlingen af skole(luknings)planen.

Også på de kommunale chef-gange blev habilitets-spørgsmålet diskuteret indgående. Man ville for alt i verden forsøge at få habilitets-spørgsmålet kørt så korrekt som muligt – for netop at undgå klager, som kunne betyde, at en ny skolestruktur ville blive forsinket. Underforstået starte helt forfra – med stedfortrædere for de byrådsmedlemmer, som var erklæret inhabile.

Da de ni politikere i Udvalget for Børn og Unge mødtes 18. august, startede de med i enighed at erklære sig selv habile. Det skete med følgende tekst: ”Udvalget drøftede indledningsvist, hvorvidt der forelå inhabilitet. Udvalget drøftede, hvorvidt Jesper Kiel, Mette Kristensen, Masoum Moradi og Pia Dam var inhabile, idet de har børn, der går på lukningstruede skoler. På baggrund af en individuel, konkret vurdering af en række kriterier, herunder skolebørnenes alder, specialtilbud og afstand til nærmeste skoletilbud, besluttede udvalget, at der ikke forelå inhabilitet. Udvalget drøftede desuden, hvorvidt Jesper Kiel, Pia Dam og Arne Ebsen var inhabile grundet eget/ægtefælles ansættelsesforhold ved kommunens skolevæsen. På baggrund af en individuel, konkret vurdering af en række kriterier, herunder ledelsesfunktioner, funktioner, der evt. bortfalder og ansættelsesforhold i øvrigt, besluttede udvalget, at der ikke forelå inhabilitet”.

Så var den sag ude af verden – set med politikernes øjne. Og dermed var spørgsmålet om inhabilitet også ryddet af vejen, da byrådet mødtes tirsdag i denne uge og bakkede op om skoleplanen med 26 stemmer mod tre, der sagde nej.

Skole-planen med lukninger og sammenlægninger er dermed vedtaget – godt nok i første omgang kun som et forslag, der nu er sendt i to måneders offentlig høring. Det er meningen, at byrådet skal vedtage en endelig skoleplan i november. Og det er så meningen, at den nye skoleplan skal træde i kraft fra næste skoleårs begyndelse.

Men sådan går det ikke nødvendigvis. Kommunen risikerer, at hele beslutningsproceduren skal gå om – hvis Statsforvaltningen er enig med skolebestyrelsesformand Lars Stubbe Teglbjærg. Han afviser, at Statsforvaltningen udtalelse i den såkaldte Billund-sag, som flere Svendborg-politikere har henvist til, kan bruges til at erklære selvsamme Svendborg-politikere habile. Statsforvaltningen sagde 20. august i en seks sider lang redegørelse, at nogle politikere i Billund er habile i en sag om at lukke daginstitutioner – selv om de har børn eller børnebørn på nogle af daginstitutionerne.

”Min klage drejer sig ikke om dem, som har børn i en af skolerne, men om dem, som er ansat som lærer eller er gift med en lærer. For i så fald har man som politiker en egentlig økonomisk interesse i, hvad der besluttes. Det har Statsforvaltningen ikke taget stilling til. Og jeg synes, det er principielt vigtigt at få taget stilling til. For vi har ikke set den sidste skolelukning. Heller ikke i Svendborg, er jeg bange for”, siger Lars Stubbe Teglbjærg.

”Jeg beskylder med min klage ikke nogen for at fuske eller begå kriminalitet. Jeg går efter at få afprøvet det her principielt. Det er min fornemmelse, at politikerne endte med at erklære sig selv habile, fordi det hele ellers ville blive for besværligt. Men jeg mener altså ikke, at man skal droppe demokratiet, fordi det er besværligt”, siger han.

Statsforvaltningen har foreløbig kvitteret for at have modtaget klagen fra Lars Stubbe Teglbjærg. Men Statsforvaltningens jurister har endnu ikke afgjort, om de vil realitetsbehandle klagen eller afvise den.

”Hvis de afviser den, så bliver jeg da ked af det. Hvis de vil behandle den, så må vi jo vente og se, hvad de finder frem til”, siger Lars Stubbe Teglbjærg, der er helt klar over, at det kan betyde, at den nye skoleplan ikke kan iværksættes fra næste skoleår. ”Det rykker næppe tæppet væk under kommunen, hvis den må vente et år med en ny skolestruktur. Mens det selvfølgelig er lidt kedeligt for forældre, børn og lærere, at der ikke kommer en afklaring”, siger han.

DOKUMENTATION: Lars Stubbe Teglbjærgs klage til Statsforvaltningen

Undertegnede klager herved over sagsbehandlingen ved Svendborg Kommunes Udvalg for Børn og Unges møde onsdag den 18-08-2010 Kl. 14:00, idet jeg finder, at der foreligger inhabilitet for en række af udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling: På Udvalget for Børn og Unge’s møde onsdag den 18-08-2010 Kl. 14:00 blev der vedtaget indstilling vedrørende ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

På mødet blev der truffet vidtgående ændringer i forvaltningens indstilling til ny skolestruktur, hvor der for undertegnede synes at være klare personlige interesser. Jeg finder derfor, at forvaltningslovens regler om habilitet kan anses at være overtrådt.

I forvaltningslovens Kapitel 2 § 3.er anført, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse (stk1.) eller at vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse (stk2.),

Herudover, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed (stk 5).

I referatet, der kan ses på kommunens hjemmeside www.svendborg.dk er anført: ”Udvalget drøftede indledningsvis, hvorvidt der forelå inhabilitet. Udvalget drøftede, hvorvidt Jesper Kiel (Ø), Mette Kristensen (V), Masoum Moradi (løsgænger) og Pia Dam (A) var inhabile, idet de har børn, der går på lukningstruede skoler. På baggrund af en individuel konkret vurdering af en række kriterier, herunder skolebørnenes alder, specialtilbud og afstand til nærmeste skoletilbud, besluttede udvalget, at der ikke forelå inhabilitet.

Udvalget drøftede desuden, hvorvidt Jesper Kiel (Ø), Pia Dam (A) og Arne Ebsen (T) var inhabile grundet eget/ægtefælles ansættelsesforhold ved kommunens skolevæsen. På baggrund af en individuel konkret vurdering af en række kriterier, herunder ledelsesfunktioner, funktioner der evt. bortfalder og ansættelsesforhold i øvrigt, besluttede udvalget, at der ikke forelå inhabilitet”

I forvaltningslovens Kapitel 2 § 3.er anført, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse (stk 1 nr 1) eller at vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse (stk1 nr.2),

Herudover, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed (stk1 nr 5).

Det afhænger naturligvis af sagens karakter og indhold, om de pågældende må erklæres inhabile.

Såfremt forvaltningens indstilling var blevet tiltrådt eller afvist in toto, kunne man meget vel have argumenteret for, at betydningen af habilitetsproblematikken var mindre væsentlig. Dette er ikke tilfældet med den trufne beslutning om bevarelse af visse skoler. Det skal videre anføres, at der ikke foreligger tvingende grunde til, at udvalget for Børn og Unge ikke kunne videresende sagen til behandling i det samlede byråd i Svendborg Kommune. Man kunne også have bedt om byrådets vurdering af habilitetsproblematikken, ligesom man kunne have indhentet yderligere juridisk rådgivning lang tid i forvejen.

Det har ikke været muligt for mig at finde analoge tilfælde. I Østre Landsrets dom gengivet i UfR 1986.411, fandtes en skoleinspektør og en overlærer ikke at have været inhabile i relation til behandling af kommunens skolestruktur. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at sagen kun i yderst begrænset omfang berørte de to skoler, hvortil de var knyttet. Dette kan efter min opfattelse ikke antages at være gældende i den aktuelle sag.

Hvad angår spørgsmålet om de medlemmer af udvalget der har bør i de kommunens skoler, er Udvalgsbeslutningen om habilitet i tråd med Statsforvaltningens udtale vedrørende skolevæsenet i Billund kommune http://www.billund.dk/docs/Politik/Børn%20gør%20ikke%20politikere%20inhabile.pdf

Hvad angår de udvalgsmedlemmer med eget eller ægtefælles ansættelsesforhold i skolevæsenet, blev der truffet beslutning om at undlade at nedlægge visse skoler – i pressen beskrevet som: ”Politikere sikrer egne skoler” (Fyns Amtsavis 20.08.10). der synes således, at være mulige personlige og økonomiske interesser ligesom der er omstændigheder der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Jeg skal derfor anmode om statsforvaltningens vurdering af, hvorvidt omstændighederne har sådan en vægt, at en eller flere af udvalgsmedlemmerne har været inhabile og udvalgsbeslutningen derfor må kendes ugyldig.

Jeg skal oplyse, at jeg som skolebestyrelsesformand på en skole der foreslås lukket, har en personlig interesse i sagen. Derudover er der en række sager af samme og lignende karakter i en række kommuner, hvorfor en mere generel vurdering af ansatte i skolevæsenets habilitet i skolesager har stor interesse.