Tænk jer meget godt om, inden I stemmer! Det er beskeden fra den Danish Crown-ejede virksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge, som kommer med en utvetydig advarsel til Svendborgs byrådsmedlemmer: Kommunen vil blive sagsøgt, hvis politikerne stemmer ”forkert”, når de skal tage stilling til prisen for at rense virksomhedens møgbeskidte spildevand. Og det enkelte byrådsmedlem kan personligt komme til at hænge på regningen – mellem fem og 10 millioner kroner pr. byrådsmedlem.

Stor koncern lægger pres på politikerne

Af Frede Jakobsen

Slagterigiganten Danish Crowns virksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge skruer nu bissen på overfor Svendborgs politikere. Virksomheden truer politikerne med udsigten til personlig økonomisk ruin, hvis ikke de i byrådet stemmer nej til, at virksomheden skal betale det, kommunen og det kommunalt ejede Svendborg Vand A/S mener, det koster at rense virksomhedens møgbeskidte og stærkt forurenede spildevand.

I utvetydige vendinger gør virksomhedens københavnske topadvokatfirma, Kromann Reumert, det helt klart: Hvis prisen for at rense virksomhedens spildevand hæves, så vil virksomheden kræve erstatning af Svendborg Kommune. Og det handler ikke bare om en erstatning for det ekstra beløb, virksomheden skal betale for rensningen. Nej, virksomheden vil kræve erstatning for hele den investering, den har haft i virksomheden i Vester Skerninge, der renser huder til garverier. At betale – mener virksomheden: 150 millioner kroner.

Og Scan-Hides advokat gør desuden – sådan bare for en god ordens skyld – opmærksom på, at det enkelte byrådsmedlem faktisk kan blive stillet personligt til ansvar for dispositioner, der påfører kommunen et økonomisk tab. Eller med andre ord: Hvis kommunen ved en mulig kommende retssag dømmes til at betale Scan-Hide en erstatning på 150 millioner kroner, så risikerer byrådsmedlemmerne, at regningen havner hos dem. Ikke hos de byrådspolitikere, der stemmer imod de nye, højere priser for rensning af Scan-Hides spildevand. Men hos de politikere, der enten stemmer for eller undlader at stemme imod. Eller, som advokatfirmaet skriver: “Det bemærkes for fuldstændighedens skyld, at statsforvaltningen har hjemmel i kommunestyrelseslovens paragraf 50 c til at anlægge erstatningssag mod de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har stemt for eller har undladt at stemme imod et forslag, der har påført kommunen et økonomisk tab”. Underforstået det tab på 150 millioner kroner, som Scan-Hide mener at kunne få i erstatning fra kommunen.

Med 29 byrådsmedlemmer kan der altså – i truslen fra Scan-Hide – blive tale om en regning på cirka fem millioner kroner til hvert byrådsmedlem. Eller, hvis nogle af dem stemmer imod (de borgerlige i byrådet er stærkt betænkelige ved forslaget om højere pris), og hvis kun et flertal på de 15 røde byrådsmedlemmer vedtager det – så vil regningen kunne blive på 10 millioner kroner pr. ja-stemmende byrådsmedlem.

Scan-Hide advokaten har da også – sådan lige for, at truslen skulle stå helt klart – bedt om, at hans 13 sider lange redegørelse, der slutter med truslerne om erstatning, bliver delt rundt til samtlige byrådsmedlemmer, inden sagen skal til afstemning. Det skulle sagen have været i går, tirsdag, i kommunens Økonomiudvalg. Og på tirsdag i næste uge i Byrådet. Men sagen blev taget af Økonomiudvalgets dagsorden i går, fordi Scand-Hides advokat dagen forinden og dermed i allersidste øjeblik officielt anmodede om aktindsigt i sagen hos kommunen. Med en sådan anmodning – selv om virksomheden angiveligt i forvejen har alle relevante dokumenter – er kommunen ifølge loven tvunget til at sætte sagen i bero. Midlertidigt. Og det betyder, at Scan-Hide i hvert fald slipper for den nye højere betaling i mindst en måned. Fra april skulle virksomhedens betaling have været forhøjet fra de nuværende cirka 30.000 kroner om måneden til cirka 700.000 kroner om måneden. Det kan nu tidligst komme på tale fra maj måned.

Sagen er nu sat til behandling i kommunens Økonomiudvalg den 20. april. De nye priser for rensningen af Scan-Hides spildevand er allerede vedtaget af det kommunalt ejede, men selvstændige aktieselskab Svendborg Vand. Økonomiudvalgets og byrådets behandling af sagen drejer sig alene om at sige ja – eller nej – til at, at de nye priser, betalingsvedtægten, er lovlig, og om særbidraget, som pålægges Scan-Hide at betale, er lovligt.

Scan-Hide har i lange og hårde forhandlinger benhårdt afvist kravene fra Svendborg Vand. Virksomheden henholder sig til, at den gældende aftale er lovlig. Den blev indgået i 2006 med – angiveligt – den daværende Egebjerg Kommune, som lige efter blev en del af Svendborg Kommune. Problemer er imidlertid, at aftalen – i strid med reglerne – aldrig blev politisk godkendt i Egebjerg Kommunalbestyrelse. Den blev kun godkendt af den daværende borgmester og den daværende kommunaldirektør i den lille kommune.  Og da Egebjerg Kommune blev en del af Svendborg Kommune, blev der sat fokus på den meget lille pris, Scan-Hide betaler for rensningen af sit spildevand i det anlæg, Egebjerg Syd, som blev opført af kommunen alene for at forrense virksomhedens spildevand. Ud fra princippet i al anden lovgivning – om, at det er forureneren, der skal betale – indledte Svendborg Vand derefter forhandlinger med Scan-Hide for at få dem til at betale det, det reelt koster at rense spildevandet. Alternativt ville regningen fortsat blive sendt til alle andre husstande i kommunen, som betaler til A/S Svendborg Vand. Forhandlingerne førte ikke til nogen form for enighed. Scan-Hide mener, aftalen med Egebjerg Kommune er uopsigelig indtil 1. januar 2017. Aftalen gik i øvrigt ud på, at Scan-Hide, hvis virksomheden flytter inden da, skal kompensere kommunen for restværdien af det forrensningsanlæg, kommunen har opført. På den måde og med den lave pris for rensning mente Egebjerg Kommune – eller rettere dens to topfolk –  at have sikret en række arbejdspladsers forbliven i kommunen.

”Scan-Hide er meget forurenende, næsten lige så meget som alle andre i kommunen tilsammen forurener. Det er ikke i sig selv et problem. Det kan løses, men det koster. Og det er ikke rimeligt, at alle andre skal betale for det. Det er forureneren selv, der skal betale. Alt andet er urimeligt. Og ulovligt. Det siger lovgivningen også”, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem, Flemming Madsen, som både er formand for bestyrelsen i Svendborg Vand A/S og formand for kommunens Udvalg for  Miljø og Teknik. Flemming Madsen forventer ikke, at byrådsmedlemmerne lader sig kyse af Scan-Hides trussel om en million-erstatning. ”Hvis nogle byrådsmedlemmer gør det, lader sig skræmme altså, så burde de se at finde noget andet at give sig til en at sidde i Byrådet”, siger han.