Bønderne går direkte til kommunalpolitikerne

”Et indspil” kalder de det – mailen fra bøndernes organisation, som forleden dumpede ind i samtlige 117 sydfynske kommunalpolitikeres mailboks. ”Indspillet” kommer, lige før politikerne i Svendborg og fire andre sydfynske kommuner skal tage stilling til, om forslaget til Nationalpark Det Sydfynske Øhav skal sendes i offentlig høring. Eller om nationalpark-arbejdet nu skal lægges på hylden. Med andre ord stoppes.

”Indspillet”, som er afsendt af de fynske bønders organisation, Centrovice, er nu i sit indhold mere modstand end indspil. Modstand mod det forslag til Nationalpark Det Sydfynske Øhav, som den såkaldte Styregrupppe har lavet, og som nu ligger på politikernes bord.

Brevet fra Centrovice kommer kort efter, at en af landbrugets indflydelsesrige personer, storbonden Bent Juul Sørensen, Ærø, bebudede en kampagne med direkte henvendelse til kommunalpolitikerne for at få dem til at stoppe nationalparkarbejdet nu. Det vil sige få dem til i deres kommunalbestyrelser at stemme nej til at sende forslaget i høring. Bent Juul Sørensen er stifter af og formand for den såkaldte Forening af Nationalpark-skeptikere – en forening for modstanderne mod Nationalparken. Han er i øvrigt også Venstre-medlem af kommunalbestyrelsen på Ærø.

Venstre i Svendborg har netop i disse uger intense møder for at finde en fælles holdning inden byrådsmødet senere på måneden, hvor der skal stemmes ja eller nej til at sende Nationalpark-forslaget i offentlig høring. Venstres gruppeformand, Lars Erik Hornemann, mener, forslaget skal sendes i offentlig høring, men han er ikke sikker på, at Venstre-gruppen i byrådet vil stå samlet, når der skal stemmes.

Mailen fra Centrovice er sendt direkte til hver enkelt medlem af kommunalbestyrelserne i Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens, inden de skal behandle Nationalpark-forslaget – ”som et indspil til denne behandling fra land- og skovbrugets lokale organisationer”, som det hedder i følgeskrivelsen fra Centrovice.

Den personlige henvendelse til politikerne er nemlig ikke kun fra bøndernes organisation, Centrovice, med underskrift af formanden Niels Rasmussen. Den er også fra godsejernes organisation, Patriotisk Selskab – underskrevet af Christian N.B. Ulrich, fra skovbrugernes organisation, Dansk Skovforening – underskrevet af Christian Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, og fra Fyns Familiebrug – underskrevet af Ib W. Jensen. De tre sidstnævnte har også været med i Styregruppen i hele det to år lange forberedelsesarbejde – de stemte som de eneste i Styregruppen imod forslaget til Nationalpark. Centrovice har i hele processen ydet støtte til modstanden mod en Nationalpark – ifølge formanden Niels Rasmussen har det kostet Centrovice 150.000 kroner.

I henvendelsen til de 117 kommunalbestyrelsesmedlemmer går de fire ledere fra landbrug og skovbrug skarpt imod en Nationalpark Det Sydfynske Øhav som foreslået af Styregruppen. De foreslår i stedet – som deres repræsentanter i Styregruppen gjorde det – et meget mindre område som Nationalpark. Det er den såkaldte Tåsinge-model, som kun omfatter øhavet og øerne mellem Fyn, Ærø og Langeland – dog ikke Tåsinge, Thurø og Siø.

I henvendelsen til kommunalpolitikerne er der ikke et ord om det, der er på dagsordenen på det næste møde i de fem kommunalbestyrelser – det vil sige ja eller nej til en offentlig høring.

”Så jeg ved egentlig ikke, hvad brevet skal bruges til. Det er jo det, vi nu skal tage stilling til – om forslaget skal sendes i høring eller ej”, siger næstformanden i Styregruppen, det socialdemokratiske byrådsmedlem Flemming Madsen, Svendborg.

”Men når de sender det lige nu, så kan jeg da ikke andet end få en mistanke om, at de ikke ønsker det i offentlig høring. Og det er svært ikke at få en mistanke om, at der er sammenfald mellem denne henvendelse og så Bent Juul Sørensens forsøg på at undgå at forslaget kommer i offentlig høring. Men jeg kan da ærligt talt ikke forestille mig, at nogen i kommunalbestyrelserne ikke vil sende det i høring og høre, hvad borgerne mener”, siger Flemming Madsen.

Her er hele henvendelsen fra Centrovice, Patriotisk Selskab, Dansk Skovforening og Fyns Familiebrug til de 117 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens:

“I forbindelse med at Forslag til Plan for Nationalpark Det Sydfynske Øhav er sendt til behandling i kommunalbestyrelserne i de 5 kommuner – Langeland, Ærø, Assens, Faaborg-Midtfyn og Svendborg – vil vi hermed, som land- og skovbrugets lokale organisationer komme med et ind-spil til denne behandling.

Vi har stor forståelse for, hvis du som medlem af en af kommunalbestyrelserne – ikke mindst i lyset af den seneste tids udvikling i området – føler dig tiltrukket af tanken om muligheden for måske at kunne få tilført området årlige beløb i størrelsesordnen 20 mio. kr. til forskellige udviklingsprojekter.

Vi har stor sympati for at indgå i fælles løsning af mange af de projekter, som er omfattet af forslaget til nationalparkplan. Vi ønsker at være med til at skaffe udvikling til det sydfynske område, men vil gerne arbejde for en udvikling ikke kun baseret på oplevelsesøkonomi, men også med udgangspunkt i det aktive erhvervsliv, som allerede findes i området. Vi ser også en risiko for, at ”naturen” kommer til at betale prisen for en ensidig satsning på oplevelsesøkonomi.

Men: Vi kan med den udtalte modstand mod en nationalpark blandt vore medlemmer ikke støtte en sådan med det omfang, den har i nærværende forslag til en nationalparkplan. Vi erkender, at modstanden til dels er baseret på usikkerhed, men synes også, der findes flere dårlige sager, som forklarer denne. Det kan være vanskeligt at tro på, at en nationalpark ikke vil medføre begrænsninger for jordbrugserhvervet, hvis man kan huske de udsagn, som florerede i forbindelse med udpegning af f.eks. Habitatområderne først i -90’erne. ”Det ville slet ingen betydning få for lodsejerne”.

Vi stiller os undrende overfor, at afgrænsningen i planen omfatter et så stort areal, som det gør, og at det mindre alternativ – Tåsingemodellen (meget kort omtalt s. 34 i Forslag til Nationalparkplan) – næsten ikke er behandlet. I alle arbejdsgrupper var der et stort flertal for dette område, som alene omfatter øhavet og øerne i Øhavet med mulighed for at medtage kystnære §3-områder efter ejernes ønsker og adgangsportaler gennem havnebyerne.

Vi er af den opfattelse, at netop det oversvømmede istidslandskab med øerne er det unikke i forhold til andre Nationalparkområder i Danmark.

I erkendelse af de sydfynske kommuners udfordringer og forståelse for ønsket om at tiltrække udviklingsmidler til området vil vi kunne anbefale vore medlemmer opbakning til en nationalpark, der tager udgangspunkt i dette område.

I dette område vil projekter vedr. erhvervsudvikling på småøerne, udbygning af friluftstilbuddene i øhavet, fælles markedsføring af dette område m.fl. kunne gennemføres. Naturligvis under forudsætning af den lokale opbakning.

Et mindre område vil samtidig sikre flere midler til det enkelte projekt.

Vi frygter, at en nationalpark i hele det foreslåede område vil virke blokerende for et konstruktivt samarbejde mellem land- og skovbruget om de mange fælles opgaver, vi skal løfte i nærmeste fremtid.

Vi vil gerne bakke op f.eks. omkring udarbejdelse af en politik, som sikrer mulighed for attraktive boliglandbrug.

Vi slutter også gerne op omkring projekter f.eks. vedr.: Energiforsyning, etablering af sammenhængende naturområder og etablering af vådområder i lokalt samarbejde, men vi ønsker ikke det ekstra led på, som en nationalparkbestyrelse vil være. Vi ønsker et tæt og troværdigt samarbejde med lokale politikere fra den enkelte kommune.

Etableringen af Øhavsstien er et godt eksempel på at tiltag kan gennemføres uden en Nationalpark, men er også eksempel på, at mange lodsejere føler sig løbet over ende af myndighederne, og at forventningerne til lodsejernes velvilje om fremtidige udvidelser af projektet udfordres.

Med ønsket om et fortsat godt og konstruktivt samarbejde mellem land- og skovbrug på den ene side og kommunerne repræsenteret ved lokale politikere på den anden side ser vi frem til jeres beslutning.”

Læs også “Storbondens fingeraftryk på Nationalparken” 28. oktober, “Landbrugs-penge til modstanden mod Nationalpark” 1. november og “Venstre har Nationalpark-problemer” 10. november.