Som en protest mod Jobcentrets registreringer maskerede de protesterende sig fornylig ved en af lørdags-demonstrationerne.

Folketingets Ombudsmand overvejer at rejse en sag om Jobcenter Svendborgs registrering af sygemeldte borgeres politiske aktivitet. Det har Ombudsmanden meddelt Svendborg Kommune i et brev efter at have set sagen omtalt i flere mediert. Sagen, hvor Jobcentret i i hvert fald to tilfælde i borgernes ressourceprofiler har noteret bl.a. deres deltagelse i de protestaktioner, som bevægelsen ”Syg i Svendborg” gennemfører hver lørdag i protest netop mod Jobcentrets og kommunens behandling af sygemeldte borgere.

Ombudsmanden siger i en henvendelse til kommunen, at ifølge medierne ”har Jobcenter Svendborg i flere tilfælde registreret og brugt oplysninger om borgeres politiske holdninger, deltagelse i demonstrationer og medvirken i interviews i forbindelse med jobcentrets behandling af sager om førtidspension”.

Medieomtalen har, hedder det i brevet til kommunen, givet ombudsmanden ”anledning til at overveje, om der er grundlag for, at jeg iværksætter en undersøgelse af egen drift”.

Ombudsmanden siger videre i brevet til kommunen: ”Jeg beder kommunen om at redegøre for om og i givet fald hvilke oplysninger der er blevet registreret om borgernes politiske holdninger, deltagelse i demonstrationer, medvirken i interviews m.v. Jeg beder også kommunen om at redegøre for hvorfor oplysningerne er blevet registreret, og hvordan de er blevet brugt. Endelig beder jeg kommunen oplyse om den registrering og brug der har fundet sted efter kommunens opfattelse er lovlig, herunder om den er i overensstemmelse med persondatalovens regler”.

KOMMUNENS SVAR

Folketingets Ombudsmand har nu modtaget en redegørelse fra Svendborg Kommunes økonomichef, John Jensen. Han erkender om ressourceprofilerne, at ”dele af oplysningerne … ikke er hensigtsmæssige”. Men han tilføjer: ”Oplysningerne i de 2 sager har ingen betydning haft for sagsbehandlingen og de afgørelser, der er truffet i borgernes sager”.

Og John Jensens redegørelse til Ombudsmanden slutter: ”På baggrund af de to konkrete sager har Jobcentrets medarbejdere fået skærpet deres opmærksomhed på, hvordan de formulerer beskrivelserne af fritidsinteresser i en neutral form i ressourceprofilen”.

Folketingets Ombudsmand vurderer nu kommunens redegørelse – og afgør derefter, om der skal tages yderligere skridt i sagen.

I kommunens redegørelse citeres passagerne fra de to borgeres ressourceprofiler. Og kommunen gør i redegørelsen opmærksom på, at den del af teksten, der er i kursiv, ikke burde have været noteret i ressourceprofilen:

Første eksempel:

”xx har gode ressourcer med skrivning af dagbog med vittige og sarkastiske betragtninger om politikere og sagsbehandling. Deltaget i møder og protester mod kommune og jobcenter”.

Andet eksempel:

”xx har deltaget i dialogmøde og demonstration til fordel for sygemeldte borgere i Svendborg, samt medvirket i interview på P4”.

I redegørelsen nævner John Jensen til gengæld ikke, at borgeren i det andet eksempel udtrykkeligt havde krævet formuleringerne fjernet fra sin ressourceprofil. Det nægtede Jobcentret at gøre.