Sjusk, ganske enkelt, sjusk. Det er, hvad Folketingets Ombudsmand – om end med lidt andre ord – siger om Statsforvaltningen Syddanmarks behandling af en klage over manglende aktindsigt i Svendborg-museet Naturamas bestyrelsesreferater. Ombudsmanden retter en sønderlemmende kritik mod Statsforvaltningen, som han vil have til at genoptage klagesagen.

Sønderlemmende kritik fra Ombudsmanden

Af Frede Jakobsen

Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, retter en usædvanlig og sønderlemmende kritik mod Statsforvaltningen Syddanmark for  elendig sagsbehandling. Det sker i en sag, hvor denne avis’ redaktør har klaget over ikke at kunne få adgang til bestyrelsesreferaterne fra det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg. Hans Gammeltoft-Hansen har – skriver han i afgørelsen – ”gjort Statsforvaltningen Syddanmark bekendt med min opfattelse og henstillet til Statsforvaltningen Syddanmark at genoptage behandlingen” af sagen.

Sagen handler om offentlighedens ret til indsigt at bestyrelsesreferaterne fra Naturama. En institution, som tidligere var kommunal, men som nu er en selvejende institution med store kommunale tilskud. Naturamas bestyrelse har sagt nej til at udlevere referaterne. Og Svendborg Kommune har sagt nej. Og Statsforvaltningen Syddanmark Tilsyn med kommunerne har bakket op bag Svendborg Kommunes nej og har dermed afvist en klage fra denne avis’ redaktør. På den baggrund blev der sendt en klage til Ombudsmanden. Og han siger nu, at klagen skal behandles igen i Statsforvaltningen. Eller i det hele taget behandles. For Ombudsmanden mener ikke, at Statsforvaltningen seriøst har behandlet klagen. I en for Folketingets Ombudsmand usædvanlig skarp udtalelse remser han fejl på fejl op i Statsforvaltningens behandling af klagen:

”Det er et grundlæggende princip, at tilsynsmyndigheder, der behandler en sag om afslag på aktindsigt, skal foretage en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold. Det fremgår ikke af Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010, hvorvidt Statsforvaltningen har taget stilling til, om paragraf 14, stk. 1, nr. 4 i museumsloven har betydning for din sag. Det fremgår heller ikke af Statsforvaltningens akter i sagen, om Statsforvaltningen har overvejet at indhente yderligere oplysninger fra Svendborg Kommune, herunder information, om hvorvidt bestyrelsesreferaterne var sendt til de pågældendes private eller embedets e-mail-adresser, eller hvordan referaterne blev opbevaret. Jeg mener på den baggrund, at det er beklageligt, at Statsforvaltningen Syddanmark ikke undersøgte din sag yderligere, inden Statsforvaltningen traf afgørelse i din sag”.

Naturama var fra starten et kommunalt museum. Den bestyrelse var lig med byrådets Kulturudvalg – og referaterne fra udvalget er offentlige. Dermed var det nemt for offentligheden at få indblik i bestyrelsens arbejde med et museum, som får millioner af offentlige kroner i årlige tilskud, de fleste fra Svendborg Kommune. Men byrådet besluttede at gøre Naturama til en selvejende institution. Og dermed var der pludselig ikke længere adgang til se bestyrelsesreferaterne fra Naturama. En anmodning om at få indsigt i referaterne blev afslået af Naturamas bestyrelse 24. april sidste år. Derefter blev Svendborg Kommune anmodet om at udlevere referaterne – idet referater også tilgår kommunen. Kommunen udpeger nemlig tre repræsentanter til Naturamas bestyrelse. Én af dem er borgmesteren, som ifølge vedtægterne har fast plads i bestyrelsen. Men kommunen afslog 10. maj sidste år at give aktindsigt. Derefter blev der – 19. maj sidste år – sendt en klage til Statsforvaltningen Syddanmarks Tilsyn med kommunerne over Svendborg Kommunes afslag.

Det tog Statsforvaltningen Syddanmark næsten et år at tage stilling til klagen. Først 23. marts i år besluttede Statsforvaltningen at give Svendborg Kommune ret. Men trods den lange sagsbehandlingstid, så mener Folketingets Ombudsmand altså ikke, at Statsforvaltningen har gjort sit arbejde ordentligt.

Statsforvaltningen giver i sit afslag kommunen ret i, at der ikke skal gives aktindsigt i referaterne, fordi referaterne ikke – som de skal ifølge offentlighedsloven – er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i en administrativ sagsbehandling. Referaterne er, lød argumentet, gået til bestyrelsesmedlemmerne, herunder borgmesteren, som privatpersoner. Den køber Folketingets Ombudsmand ikke umiddelbart. Han henviser til Museumsloven, der bl.a. siger, at som en betingelse for at opnå og bevare tilskud skal museers bestyrelse have mindst et medlem som repræsentant for ”de lokale tilskudsgivende myndigheder”. Derefter skriver Ombudsmanden:

”Jeg mener, at ovenstående har betydning for, om bestyrelsesreferater som Svendborg Kommunes repræsentanter eventuelt har modtaget fra Naturama, kan siges at (burde) være indgået som led i den administrative sagsbehandling i forbindelse med Svendborg Kommunes varetagelse af den kommunale interesse i museumsvirksomheden og tilsynet med en forsvarlig anvendelse af kommunens (tilskuds-)midler”.

Folketingets Ombudsmand understreger i afgørelsen, at han ”ikke har taget stilling til, om du har ret til indsigt i de e-mails fra Naturama, der eventuelt er sendt til Svendborg kommunes borgmester og andre byrådsmedlemmer”. Men han mener til gengæld ikke, at Statsforvaltningen – som skal føre tilsyn med kommunernes sagsbehandling – har lavet en ordentlig og tilstrækkelig sagsbehandling selv. Derfor har han pålagt Statsforvaltningen en ommer.