Gonzalo Carrillo, Enhedslisten.

Løbet var egentlig kørt. Kommunens Entreprenørafdeling ville blive privatiseret. Men så dukkede forleden et juridisk notat op. Og nu bliver det en varm politisk sag igen. Enhedslisten kræver, at udbuddet bliver annulleret. Og at kommunen beholder sin entreprenørafdeling. Og efter hvad netavisen erfarer, så er S og SF ikke afvisende.

Selv om løbet var kørt, så var det nemlig ikke, hvad det socialdemokratiske flertal havde regnet med, endsige håbet på, da kommunens entreprenørarbejde blev sendt i udbud. Det blev det, fordi det tidligere havde været et absolut krav fra specielt Venstre for at gå med i budgetforlig med Socialdemokratiet.

Det var da også kommunens eget bud, der var det billigste – billigere end de fem private firmaer, som i januar bød ind på opgaven. Men da prisen i bedømmelsen af tilbuddene kun gælder 70 procent, mens beskrivelse af opgaveløsning og organisation tilsammen tæller 30 procent, så gik opgaven til et af de private firmaer, Skælskør Anlægsgartnere. Dette firmas pris på godt 22 millioner kroner årligt er cirka en halv million dyrere end det, kommunens egen entreprenørafdeling kan gøre det for.

Skuffelsen var enorm i det røde flertal i byrådet. Men der var intet at gøre – fordi man politisk havde bundet sig til sammen med de borgerlige at prisafprøve og altså privatisere entreprenørafdelingen, hvis prisafprøvningen faldt ud til den side. Og fordi der – sagde juraen – ikke var nogen fortrydelsesret. Altså skulle kommunens – i øvrigt fleksible og effektive – entreprenørafdeling nedlægges, arbejdet og medarbejderne overdrages til det private Skælskør-firma. Ellers ville kommunen risikere at få et sagsanlæg på halsen af Skælskør-firmaet.

ET HALMSTRÅ TIL DE RØDE

Men lige inden sagen på mandag skal politisk behandles og privatiseringen blåstemples af Udvalget for Miljø og Teknik, er et nyt juridisk notat kommet på bordet – et notat, som kan give det røde flertal det halmstrå, der skal til for at undgå privatiseringen. Det halmstrå rækker Enhedslisten til det socialdemokratisk ledede flertal. Det er Enhedslistens nye byrådsmedlem, Gonzalo Carrillo, der til mødet mandag foreslår at bevare kommunens entreprenørafdeling.

”Der er ingen tvivl hos Enhedslisten, vi har været imod udbuddet. Med det nye notat står det klart, at nu må udbuddet annulleres. Vores eget kontroludbud var billigst, og vi kan med egen afdeling fastholde medarbejderne og en meget større fleksibilitet. Hvis vi vælger en privat leverandør kan det blive dyrt, hvis vi vil omprioritere i servicen”, siger Gonzalo Carrillo.

Det nye juridiske notat om sagen er lavet af cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen fra advokatfirmaet BvHD, som er eksperter i udbudsret. Peter Dann Jørgensen udelukker ikke, at Svendborg Kommune kan blive mødt af et erstatningskrav, hvis udbuddet annulleres. Men mener – bl.a. med henvisning til en dom i Højesteret – som udgangspunkt, at kommunen har retten på sin side, hvis den gør det. F.eks, hedder det i notatet:

”Konsekvensen af at Svendborg Kommune vælger kontrolbuddet (Svendborg Kommunes eget bud – red.) svarer til, at Kommunen alligevel ikke ønsker at udlicitere den pågældende opgave. Eftersom de udbudsretlige regler ikke indeholder krav om udlicitering, men alene regler om hvordan en udlicitering skal gennemføres, synes situationen ikke at være i strid med de udbudsretlige regler”.

Peter Dann Jørgensen skriver konkluderende, at det er hans ”umiddelbare vurdering, at Svendborg Kommune kan vælge at annullere udbuddet og fortsætte med selv at varetage opgaven”.

Blandt de 50 ansatte i kommunens entreprenørafdeling er det et stort ønske, at arbejdet forbliver i kommunen. Som det er nu, så bliver arbejdet ikke i kommunen – og de 50 medarbejdere overdrages til det private Skælskør-firma. Med mindre det socialdemokratisk ledede flertal benytter det nye juridiske notat til at bryde med V og K – og tilslutte sig Enhedslistens forslag.

Netavisen forsøgte lørdag – uden held – at få en kommentar fra den socialdemokratiske formand for Udvalget og Miljø og Teknik, Flemming Madsen, som tidligere har talt imod privatiseringen af entreprenørafdelingen.

DETT JURIDISKE NOTAT

Hele det juridiske notat fra Peter Dann Jørgensen kan du læse her:

”Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 9. november 2011, Landsorganisationen i Danmark mod Københavns Universitet behandlet spørgsmål om kontrolbud, herunder hvorvidt ordregiver kunne antage dette. I kendelsen konkluderede Klagenævnet, at et kontrolbud ikke er et tilbud i henseende til EU’s udbudsregler, men derimod en teknik til brug for ordregivers vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at lade en ekstern leverandør løse den pågældende opgave.

Det kan udledes af kendelsen fra Klagenævnet, at det ikke vil være i strid med udbudsreglerne, at ordregiver vælger at indgå kontrakt med en ekstern tilbudsgiver, selvom ordregiver har afgivet et kontroltilbud. Dette er uanset, om kontroltilbuddet måtte være det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller tilbuddet med den laveste tilbudspris. Endelig vil det åbenbart ikke være i strid med udbudsreglerne, hvis ordregiver vælger kontrolbuddet, hvis dette er det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller tilbuddet med den laveste tilbudspris. Det som kendelsen ikke klart tager stilling til, er om en ordregivende myndighed fx Svendborg Kommune, uden at handle i strid med reglerne, kan vælge kontrolbuddet, hvis ikke dette er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Konsekvensen af at Svendborg Kommune vælger kontrolbuddet svarer til, at Kommunen alligevel ikke ønsker at udlicitere den pågældende opgave. Eftersom de udbudsretlige regler ikke indeholder krav om udlicitering, men alene regler om hvordan en udlicitering skal gennemføres, synes situationen ikke at være i strid med de udbudsretlige regler.

Højesteret har ligeledes ved en dom af 11. august 2011, konstateret at ”en udbydende myndighed, hvis ikke andet følger af udbudsbetingelserne eller af omstændighederne i øvrigt, som udgangspunkt anses for berettiget til at annullere udbuddet, således at ingen af de angivne tilbud antages. En annullation må dog ikke forfølge et formål, som er i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, eller som i øvrigt anses for usagligt.”

Henset til den ovenfor anførte praksis og på baggrund af det oplyste, er det vores umiddelbare vurdering, at Svendborg Kommune kan vælge at annullere udbuddet og fortsætte med selv at varetage opgaven.

Praksis på området er imidlertid uklar, og det kan derfor ikke udelukkes, at Kommunen kan ende i en situation, hvor Kommunen måtte blive bundet af at have iværksat udbuddet eller eventuelt blive pålagt et erstatningskrav.”