”Dårligt nyt for offentligheden”. Sådan siger Danmarks førende mediejurist, Oluf Jørgensen, om en afgørelse fra Statsforvaltningens Tilsyn med kommuner, som har brugt 10 måneder på at behandle en klage over lukkethed i Naturama og Svendborg Kommune. Afgørelsen betyder, at offentligheden ikke kan få indsigt i arbejdet i bestyrelsen for det stort set offentligt finansierede museum Naturama. Det var anderledes, indtil kommunen for et par år siden gjorde Naturama til en selvejende institution. Men så sænkede mørket sig over bestyrelsens arbejde. Sagen ryger nu videre til Folketingets ombudsmand.

Hokuspokus: Sådan bliver en borgmester til en privatperson

Af Frede Jakobsen

Millioner af offentlige kroner flyder hvert år til Svendborgs naturhistoriske museum, Naturama. De fleste er skattekroner fra svendborgenserne. Men svendborgenserne – offentligheden – må ikke få at vide, hvad bestyrelsen for Naturama, en af Svendborg Kommunes største satsninger i de seneste år, foretager sig, hvordan den forvalter millionerne. Bestyrelsens mødereferater er hemmelige. Det gælder også det referat, som sendes til borgmester Curt Sørensen på rådhuset. Han er medlem af bestyrelsen. Som kommunes repræsentant. Men også det referat er hemmeligt – også for andre på rådhuset. Det har Tilsynet med kommuner netop fastslået i en afgørelse i en klagesag rejst af denne avis’ redaktør. En klage, som blev indgivet til Tilsynet for 10 måneder siden.

Indtil 1. januar 2008 var der ingen problemer med indsigt i arbejdet i Naturamas bestyrelse. For indtil da var museet kommunalt. Byådets Kulturudvalg var bestyrelse for museet, og udvalgets mødereferater er offentlige, herunder bilag som måtte have med sager på dagsordenen at gøre. Men i 2007 besluttede Byrådet at gøre Naturama til en selvejende institution. Og dermed, har Tilsynet sagt, er Naturama ikke længere omfattet af Offentlighedsloven. Naturamas bestyrelse kan selv beslutte at lade mødereferater være offentlige. Men bestyrelsen har besluttet det modsatte.

Tre af Naturama-bestyrelsens seks medlemmer er udpeget af Svendborg Byråd. To af dem er hentet ude fra. Men borgmesteren er – fastslår de vedtægter, som byrådet selv har godkendt – født medlem af Naturama-bestyrelsen. Dermed har kommunen sin politiske topchef direkte placeret i museets øverste ledelse. Beslutningen om at holde bestyrelsens referater hemmelige blev truffet, mens Lars Erik Hornemann (V), var borgmester og med i bestyrelsen. Siden det politiske skifte 1. januar er borgmester Curt Sørensen (S) blevet medlem af bestyrelsen.

For alligevel at få indsigt i bestyrelsens arbejde søgte denne avis’ redaktør om aktindsigt hos kommunen – det vil sige i det referat fra Naturama-bestyrelsens møde som, må man formode, sendes til det bestyrelsesmedlem, som sidder som borgmester på rådhuset. Kommunen afviste at give indsigt. Kommunen begrundede afslaget med, at referaterne er fremsendt til personen, ikke til borgmesteren. ”Da referaterne ikke er undergivet administrativ sagsbehandling, men alene er fremsendt til Lars Erik Hornemann  i hans egenskab af bestyrelsesmedlem, er referater ikke omfattet af adgangen til aktindsigt”, skrev kommunen. På den baggrund røg der en klage af sted til Statsforvaltningens Tilsyn med kommuner – en lang klage, som kan koges ned til: Hvordan kan borgmesteren være offentlighedens repræsentant i den stort set offentligt finansierede Naturamas bestyrelse, hvis borgmsteren ikke må fortælle offentligheden, hvad der foregår i bestyrelsen?

Tilsynet med kommuner giver imidlertid Svendborg Kommune ret. ”Det forhold, at et kommunalbestyrelsesmedlem ifølge en selvejende institutions vedtægter er født medlem af bestyrelsen indebærer … ikke i sig selv, at de dokumenter, som pågældende modtager i den sammenhæng, nødvendigvis altid vil være omfattet af … offentlighedsloven”, siger Tilsynet og fortsætter, med at sige, at det ”har noteret sig, at mødereferaterne udelukkende er sendt til daværende borgmester i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, at forvaltningen for kultur og planlægning, der er ansvarlig for aftalerne med Naturama, ikke har modtaget genpart af bestyrelsesreferaterne, og at mødereferaterne ikke er blevet journaliseret, modtaget i postsystemet eller på anden vis er indgået i Svendborg Kommunes administrative sagsbehandling”.

Borgmester Curt Sørensen (S) har netop været til sit første møde i Naturamas bestyrelse. Han har – ikke umiddelbart i hvert fald – tænkt sig at foreslå beslutningen om at hemmeligholde referaterne omgjort. ”Jeg kender ikke baggrunden for bestyrelses-beslutningen i detaljer. Og jeg vil som helt nyt medlem ikke beklikke bestyrelsens tidligere beslutninger. Men det er klart, at der kommer en drøftelse af det, når afgørelsen fra Tilsynet med kommuner kan blive drøftet på et kommende møde”, siger han og tilføjer, at han indtil videre også tager til efterretning, at Tilsynet har afgjort, at det referat, han modtager fra bestyrelsens møder, heller ikke er omfattet af offentlighedsloven.

”Afgørelsen er dårligt nyt for offentligheden”. Sådan kommenterer Danmarks førende mediejurist, Oluf Jørgensen, afgørelsen. Oluf Jørgensen er afdelingsforstander ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. ”Den betyder, at en kommune kan bringe en opgave uden for offentlighed ved at ændre organiseringen til en selvejende institution. I den konkrete sag om Naturama har Svendborg Kommune fortsat stor indflydelse ved godkendelse af vedtægter, udpegning af bestyrelsesmedlemmer og kommunalt tilskud. Sagen har stor principiel betydning, fordi flere offentlige opgaver bliver placeret uden for kommuners regi i en gråzone mellem det private og det offentlige. Efter Offentlighedskommissionens forslag kommer flere institutioner og opgaver i gråzonen ind under offentlighedsloven. Det vil sandsynligvis også gælde statsanerkendte museer”, siger Oluf Jørgensen.

Oluf Jørgensen mener faktisk i modsætning til Tilsynet med kommuner, at Naturama i dag er omfattet af offentlighedsloven: ”Efter min vurdering er Naturama omfattet af offentlighedsloven, fordi der er tale om et museum, der er statsanerkendt efter museumsloven, og museet er under tæt regulering af kommunen med godkendelse af vedtægter, udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer (ud af fem-seks), kommunalt tilskud og godkendelse af regnskab”.

Oluf Jørgensen mener, at Statsforvaltningens Tilsyn med kommuner tager fejl med afgørelsen om de referater, som tilflyder borgmesteren: ”Borgmesteren er ifølge vedtægterne født medlem af bestyrelsen. Efter min vurdering tager Statsforvaltningen fejl, når den konkluderer, at der ikke er ret til aktindsigt ved kommunen i bestyrelsesreferatet. Der skal lægges vægt på, at borgmesteren ikke sidder i bestyrelsen som privatperson, men er kommunens repræsentant. Det ville være naturligt, at kommunen journaliserede mødereferaterne, fordi referater kan blive relevant for det tilsyn, som kommunen skal føre med om kommunens tilskud bliver anvendt korrekt. Det er ikke afgørende for retten til aktindsigt, at mødereferaterne ikke er blevet journaliseret i kommunen”.

Svendborgs NetAvis vil nu indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand. I hvert fald indtil en afgørelse på den sag vil Naturamas bestyrelse fortsat kunne holde møder, uden at offentligheden kan få at vide, om den laver noget, hvad den laver, om medlemmerne kommer til møderne. I bestyrelsen sidder DR-bestyrelsesformand Michael Christiansen som formand sammen med kommunikationsrådgiver Jess Myrthu, professor på SDU Henrik Pedersen, det konservative regionsrådsmedlem Lasse Krull, medarbejderrepræsentant Thomas Bjørneboe Berg og borgmester Curt Sørensen.

Naturama havde sidste år en omsætning på godt 15 millioner kroner. Af indtægterne stammer 9,8 millioner kroner fra offentlige tilskud. Seks af disse millioner kommer fra Svendborg Kommune.