Curt Sørensen – han alene ved. Og sådan skal det fortsætte – ifølge Statsforvaltningen og Ombudsmanden.

Selv om det er vigtigt for hele kommunen, så kommer det ikke andre ved end borgmesteren – ikke andre politikere og slet ikke offentligheden. I tre år har forskellige myndigheder behandlet et krav om indsigt i bestyrelsesreferaterne fra det naturhistoriske museum Naturama. Nu har Folketingets Ombudsmand afsluttet den. Det offentligt finansierede Naturama kan fortsat holde det hemmeligt, hvad der foregår på bestyrelsesmøderne. Og Svendborg Kommune – den største økonomiske bidragyder til museet – har ligeledes ret til at holde bestyrelsesreferaterne så hemmelige, at kun borgmesteren og hans sekretær har adgang til dem.

I tre år har sagen været under behandling. Af det naturhistoriske museum Naturama, af Svendborg Kommune i flere omgange, af Statsforvaltningen i flere omgange, af Kulturministeriet i flere omgange og af Folketingets ombudsmand i flere omgange. Det er en sag, som handler om offentlig indsigt i kommunalt støttede selvejende institutioner – en sag, hvor den endelige afgørelse har betydning for mange andre end Naturama og Svendborg Kommune.

OMBUDSMANDEN SÆTTER PUNKTUM

Den nye ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har nu sat punktum i sagen, der startede, da denne artikels forfatter som lokalredaktør på Fyens Stiftstidende i Svendborg for mere end tre år siden krævede at se referaterne af møderne i Naturamas bestyrelse. Ombudsmanden har accepteret den nyeste – og ændrede – forklaring fra Statsforvaltningen, om hvorfor Svendborg Kommune kan sige nej til at udlevere bestyrelsesreferaterne til pressen – og dermed til offentligheden.

Naturama var tidligere et kommunalt museum – bestyrelsen var byrådets kulturudvalg. Dengang var det nemt for offentligheden at følge med i bestyrelsens arbejde. Men så gjorde byrådet museet til en selvejende institution med egen bestyrelse – men fortsat med millioner af kommunale kroner. Og andre offentlige penge. Den nye bestyrelse ønskede ingen offentlig indsigt i dens arbejde. Den sagde nej til at udlevere bestyrelsesreferaterne.

Byrådet udpeger to bestyrelsesmedlemmer. Og desuden er den til enhver tid siddende borgmester pr. automatik medlem af bestyrelsen. Og borgmesteren (tidligere Lars Erik Hormenann, Venstre, nu Curt Sørensen, Socialdemokraterne) , modtager derfor – naturligvis – referater fra bestyrelsens møder. På den baggrund blev kommunen 5. maj 2009 – med henvisning til offentlighedsloven – bedt af undertegnede om at udlevere referaterne. Kommunen sagde nej og påstod, at borgmesteren sidder i bestyrelsen som privatperson. Hvorfor referaterne ikke havde noget med kommunen at gøre. Og altså ikke indgår i en såkaldt ”administrativ sagsbehandling”. At de altså med andre ord ikke indgår som et led i kommunens tilsyn med, om Naturama forvalter kommunens tilskud korrekt.

OMBUDSMANDENS REPRIMANDE

Kommunens forklaring blev købt af Statsforvaltningen Syddanmarks tilsyn med kommunerne. Den afviste 23. marts 2010 en klage – nu fra Svendborgs NetAvis, som kørte sagen videre. Den daværende ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, gav 13. juli 2010 Statsforvaltningen en alvorlig reprimande for overhovedet ikke at have undersøgt sagen, før den gav kommunen medhold.

Efter den alvorlige reprimande måtte Statsforvaltningen genoptage klagesagen. Efter års behandling af sagen, bl.a. med flere forespørgsler til Kulturministeriet om fortolkning af loven og endnu flere forespørgsler til Svendborg Kommune om behandlingen af de referater, som – fremgik det – borgmesteren modtog. Ikke på en privat mailadresse, men netop på borgmesterens officielle mail-adresse.

SAMME AFGØRELSE – NY BEGRUNDELSE

Endelig – den 10. februar i år – var Statsforvaltningen klar med en ny afgørelse. Det vil sige afgørelsen var den samme. Men begrundelsen en anden. ”Jeg er enig i Statsforvaltningen nuværende opfattelse”, hedder det i et brev fra ombudsmanden, der forklarer, at ”Statsforvaltningen nu mener, at der ikke kan meddeles afslag på aktindsigt alene med henvisning til, at dokumenterne generelt ikke kan betragtes som indgået ’som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med kommunens virksomhed’ … da indholdet af referaterne ikke efter deres art kan antages at være kommunens almindelige løbende administration helt uvedkommende”.

Statsforvaltningens nye begrundelse er nu, at bestyrelsesreferaterne til borgmesteren kun kan ses af borgmesteren og hans sekretær – ingen andre i kommunen. Derfor har kommunen ret til at nægte aktindsigt i dem. Den begrundelse har Folketingets Ombudsmand nu købt. Med hans egne ord:

”Det er derfor også nu Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan meddeles afslag på aktindsigt alene med henvisning til, at dokumenterne ikke kan betragtes som indgået ’som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med kommunens virksomhed’.

Afgørende for, om dokumenterne kunne anses for konkret at være indgået til kommunen, er herefter, om referaterne havde været tilgængelige for andre end dem, der direkte havde deltaget i bestyrelsens møder…

Statsforvaltningen har noteret sig oplysningen om, at referaterne er sendt til borgmesterens embeds-e-mailadresse, og at borgmesterens sekretær har adgang til borgmesterens embedsmailboks og kalender med henblik på at arrangere og aflyse møder med borgmesteren.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det forhold, at referaterne er sendt til borgmesterens embeds-e-mailadresse ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at betragte referaterne for at have været tilgængelige for andre end dem, der direkte har deltaget i bestyrelsens møder.

Statsforvaltningen lægger i den forbindelse vægt på, at adgangen til borgmesterens embedsmailboks forudsætter anvendelse af et password, som borgmesteren selv har defineret, og borgmesterens embedsmailboks er således ikke uden videre tilgængelig for andre i kommunen.

Heller ikke det forhold, at borgmesterens sekretær har adgang til borgmesterens embedsmailboks, er i sig selv nok til at betragte referaterne for at være tilgængelige for andre, heller ikke selvom pågældende derved er gjort bekendt med det password, som borgmesteren selv har defineret”.

SEKS MILLIONER KRONER

På den baggrund har den nye ombudsmand – Jørgen Steen Jørgensen – besluttet sig til ikke at gøre mere ved sagen.

Naturamas bestyrelse kan altså fortsat holde møder uden offentlig indsigt i, hvordan den forvalter de mange offentlige millioner, herunder årligt seks millioner kroner fra Svendborg Kommune, hvoraf Naturama betaler de to tilbage i husleje. Og borgmesteren kan fortsat holde bestyrelsesreferaterne hemmelige for alle andre – i kommunen og i offentligheden.