Uffe Elbæk.

Hvorfor taler du med så store F’er?” En pikeret – eller også lod han bare som om – radikal kulturminister Uffe Elbæk stillede spørgsmålet for nylig til denne avis’ redaktør. Jeg var vred den dag. Og vrede er ikke altid det bedste udgangspunkt – men det var vreden, der drev mig, da jeg skrev til ham på Facebook:

”Hvad F har du gang i? Du har i dag holdt møde med en række små, alternative medier om den kommende mediestøtte – men havde du inviteret de små lokale netaviser i foreningen Lokale Danske Netaviser? Nix”.

Det harmede mig, at kulturministeren den dag havde holdt møde med en række repræsentanter for medierne om den fremtidige mediesstøtte. Nej, det harmede mig ikke. Det harmede mig heller ikke, at han havde inviteret andre end de sædvanlige. Han havde inviteret nogle små, alternative medier – bl.a. netmedier. Men det harmede mig, at han ikke havde inviteret den forening, som fem lokale netaviser havde dannet i november, Lokale Danske Netaviser. Derfor skrev jeg harmdirrende til ham, kulturministeren, og til andre radikale politikere.

IKKE BARE FOR SJOV – MEN FOR DIALOG

Det mest overraskende var, at Uffe Elbæk faktisk svarede – i løbet af få timer. De fleste politikere, særligt ministre, har nærmest en Facebook-profil for at promovere sig selv, ikke for at gå i dialog med dem, der skriver på den.

“Kære Frede – det var da noget af en introduktion af dig selv? Hvorfor taler du med så store F’er? Men hvis du spørger til det møde jeg holdt i dag, så drejer det sig om et sparringsmøde med en bred kreds af aktører på mediescenen. Til sammen er jeg ret sikker på, at de dækker stort set alle nuancer i forhold til den kommende mediestøtteordning. Der var både store som små medieaktører. Der var både gamle som nye medier. Plus alle dem imellem. Men hvis du gerne vil dele dine holdninger og anbefalinger med mig, må du rigtig gerne komme med dem her. Eller endnu bedre lave et officielt høringssvar på mediestøtte-rapporten. Jeg mener der er deadline den 2. januar. Og ha så ellers en fortsat god aften”, skrev Uffe Elbæk.

DE SELVFEDE OG LIGEGLADE

Derefter faldt denne avis’ redaktør lidt ned. Og skrev – som den pæne mand, han er – tilbage:

“Ja, undskyld Uffe. Jeg blev ærligt talt bare tosset, da jeg så, hvem der var inviteret til mødet. Eller rettere: Hvem der ikke var. Og da tænker jeg netop på vores lille nye forening, der repræsenterer de små nye lokale netaviser, som netop sikrer information, debat, kommentarer, oplysning, så folk kan tage aktivt del i den lokale demokratiske debat. Jeg tænker på min egen svendborgsnetavis.dk, på kjavis.dk, hvor jeg også arbejder, på esbjergnetavis.dk, på kanalfrederikshavn.dk, på kanalhjoerring.dk. Vi tager i høj grad over, hvor dagbladene har trukket sig, er blevet for selvfede, er blevet for ligeglade. Og jo, selvfølgelig producerer vi et høringssvar – da det er lykkedes de fede katte i de store mediehuse at få lavet et “nyt” fordelings-forslag, som stort set – med dine egne ord – giver dem det samme komma nul-nul.”

Så udveksledes et par venligheder, hvor Uffe Elbæk bl.a. udtrykte glæde over, at foreningen Lokale Danske Netaviser sender et høringssvar for at påvirke politikerne, inden de engang næste år skal tage stilling til, hvordan de 350 millioner af de statskroner, der går til dagbladene, i fremtiden skal fordeles.

HØRINGSSVARET FRA LDN

Her er høringssvaret fra Lokale Danske Netaviser til det mediestøtte-forslag, som er udarbejdet af det såkaldte Dyremose-udvalg:

”Foreningen Lokale Danske Netaviser (LDN) er grundlæggende enig i Dyremose-udvalgets forslag om omlægning af mediestøtte fra at være distributionsstøtte til at blive demokratistøtte.

Men LDN er lige så grundlæggende uenig i udvalgets konkrete forslag, som netop vil udelukke de lokale netaviser fra at få del i støtten. De lokale netaviser bidrager i kraft af opsøgende journalistik, systematisk dækning af lokale sager og åben borgerdebat i voksende omfang til den journalistiske fødekæde og er dermed i højere og højere grad en forudsætning for det, udvalget netop lægger så afgørende vægt på: Folks mulighed for at tage aktivt del i demokratiet på et oplyst grundlag.

Udvalgets forslag vil stort set føre til en omfordeling af støtten mellem de bladhuse, der allerede i dag får distributionsstøtte. Mens der ikke vil være en øre til de lokale netaviser, som udgør en anden stemme i lokalområder, som ellers var domineret af ét enkelt mediemonopol.

I betragtning af at nul-momsen for dagbladene (en indirekte støtte på cirka en milliard kroner) er holdt ude af den aktuelle diskussion, betyder det, at de cirka 350 millioner kroner i det store og hele vil tilfalde dem, der i dag får dem. Og effektivt spærre for de lokale digitale medier. De er i sagens natur små i forhold til de etablerede bladhuse, der har ekspanderet til regional størrelse – men ikke små målt på læsertal i deres lokalområder.

Ifølge udvalget skal mediestøtten ”sikre, at alle borgere i Danmark har mulighed for rimelig adgang til at få opfyldt behov for samfundsmæssig relevant information, oplysning og deltagelse i debatten”. Og udvalget understreger: ”Beboere i tyndt befolkede områder har et legitimt krav på lokal mediedækning og på medier, der på demokratisk vis kan understøtte den lokale demokratiske debat”.

Det er præcis, hvad de uafhængige lokale netaviser gør for deres lokalområde, by eller kommune i højere grad end de trykte dagblade, som er vokset til at dække så udstrakte geografiske områder, at de bevæger sig længere og længere væk fra læserne i de enkelte byer og kommuner. Det samme gælder dagbladenes netaviser, som i flere tilfælde knapt er selvstændigt redigerede medier, men snarere reklamesider for de trykte aviser.

På den baggrund mener vi, at formålet med mediestøtten kun kan nås ved at give de lokale netmedier adgang til mediestøtte – som minimum på lige vilkår med andre journalistiske medier.

Denne ligestilling kan opnås ved at ophæve de konkurrenceforvridende bestemmelser om minimumsbemanding (5 journalister!) og lønniveau (½ million kroner pr. journalist!), hvormed Dyremose-udvalget forsøger på de facto at udelukke de lokale netaviser fra støtte.

De lokale netaviser løser deres opgave med redaktioner bemandet med fra 1-2 faste journalister til måske 5-6 medarbejdere, hvilket svarer til det niveau, dagbladene gennem mange årtier har lagt for typiske lokalredaktioner. Det er i dag som tilforn tilstrækkeligt til at yde en daglig dækning af et lokalområde og finde selvstændige vinkler på lokale sager.

Groft ekskluderende for de lokale netaviser er kravet om, at et journalistisk årsværk skal sættes til en halv million lønkroner for at få del i mediestøtten. I øvrigt mener vi ikke, at lønfastsættelse hører hjemme i mediestøtteordningen, men ved forhandlinger på arbejdsmarkedet.

Lokale Danske Netavisers forening mener, at mediestøtte skal gives til alle daglige medier – på net eller papir – som har eksisteret i mere end et år, forudsat at kravet som defineret af udvalget til egenproduceret journalistik er opfyldt. Uanset antallet af journalistiske medarbejdere og uanset medarbejdernes lønniveau.

Vi mener ikke, at mediestøtte uden videre skal ydes til enhver, der starter en hjemmeside. En netavis bør have eksisteret mindst ét år og opfylde de kriterier for journalistisk indhold, som udvalget har defineret for at kunne få del i produktionsstøtten. Helt nye netavis-initiativer vil for det første år kunne søge puljen for etableringsstøtte.

Forslaget om reelt at støtte med 175.000 kroner pr. journalistisk årsværk bør således gælde alle daglige nyhedsmedier, som har eksisteret i mindst et år (og med den øvre støtte-grænse, som udvalget i øvrigt har foreslået). På den måde ligestilles de etablerede bladhuse og nye netaviser lige (næsten da – eftersom bladhusene også indirekte støttes med momsfritagelse til cirka en milliard kroner om året).

En ensartet støtte til journalistiske medier på papir og på net vil betyde bedre betingelser for at fastholde og udvikle de lokale netaviser, der med selvstændig produktion af daglige nyheder, analyser, kommentarer og debat bidrager til kvalificering af borgernes deltagelse i den demokratiske debat.

Foreningen Lokale Danske Netmedier

Kanal Frederikshavn www.kanalfrederikshavn.dk , Kjerteminde Avis www.kjavis.dk , Kanal Hjørring www.kanalhjoerring.dk , Esbjerg Netavis www.esbjergnetavis.dk , Svendborgs Netavis www.svendborgsnetavis.dk