Egebjergs tidligere borgmester og tidligere kommunaldirektør skal ikke til lommerne efter millioner af kroner i erstatning for den ulovlige aftale, de indgik med Scan-Hide. Ikke endnu ihvertfald, hvis det står til Svendborg Kommune. Men afgørelsen træffes af Statsforvaltningen.

Intet erstatningskrav mod kommunale topfolk

Af Frede Jakobsen

Mogens Johansen, socialdemokrat og Egebjergs sidste borgmester, kan sammen med Egebjergs sidste kommunaldirektør, Søren Stensbo-Smidt, drage et foreløbigt lettelsens suk. De skal ikke til lommerne efter millioner af kroner i erstatning for den ulovlige aftale, de to herrer indgik med Danish Crown-virksomheden Scan-Hide i 2006. En aftale, som har betydet, at Scan-Hide har betalt omkring 20 millioner kroner for lidt til Svendborg Vand for at få renset sit spildevand. Ifølge Svendborg Vands beregninger ihvertfald.

Der er ikke basis for at rejse erstatningskrav mod de to tidligere topchefer i Egebjerg Kommune – mener Svendborgs Kommunes embedsmænd. For Svendborg Kommune har ikke som sådan lidt noget tab på grund af den ulovlige aftale. Det har Svendborg Vand for så vidt heller ikke. Regningen for rensning af Scan-Hides meget forurenede spildevand er nemlig blevet betalt – blot ikke af Scan-Hide, men af de øvrige borgere i Svendborg Kommune via deres spildevandsafgift.

Statsforvaltningen slog sidst i juni entydigt fast, at aftalen mellem den daværende Egebjerg Kommune og Scan-Hide om afledning og rensning af spildevand fra virksomheden er ulovlig. Men Statsforvaltningen lukkede ikke samtidig sagen. Den mangler – bl.a. – at tage stilling til, om der skal rejses erstatningskrav mod de ansvarlige for aftalen. Og det er Mogens Johansen og Søren Stensbo-Smidt. Det var de to kommunale topfolk, som indgik aftalen – uden at forelægge den for den daværende Egebjerg kommunalbestyrelse.

For at vurdere, om der er basis for et krav om erstatning, har Statsforvaltningen bedt Svendborg Kommune om flere oplysninger – først og fremmest om kommunen har lidt et økonomisk tab på grund af den ulovlige aftale. Det mener kommunens embedsmænd ikke. ”På nuværende tidspunkt har kommunen ikke lidt et tab som følge af aftalen”, skriver de i et forslag til svar, som politikere snart skal tage stilling til.

Men det kan være, der kommer et økonomisk tab, gør de opmærksom på, og så stiller sagen sig anderledes. De skriver: ”Kommunen er imidlertid bekendt med, at Scan-Hide a.m.b.a. har varslet, at virksomheden vil rejse en erstatningssag mod kommunen”. Hvis virksomheden gør det, og hvis virksomheden skulle gå hen og vinde i Retten, ja, så lider kommunen et tab. Og så er der en helt ny situation. Så de to tidligere kommunale topchefer kan endnu ikke sove helt roligt. Først skal Statsforvaltningen vurdere oplysningerne fra Svendborg Kommune og træffe en afgørelse. Men derefter kan sagen blive aktuel igen, hvis Scan-Hide vinder en erstatningssag.

Ifølge udkastet til svarskrivelse fra Svendborg Kommune har de to tidligere kommunale topchefer i øvrigt handlet i god tro, da de indgik aftalen med Scan-Hide – i hvert fald ifølge dem selv og deres daværende tekniske chef, Erik Stoumann.

Statsforvaltningen har for det første bedt kommunen svare på, om aftalen fra 2006 blev indgået ”ud fra en forudsætning om, at særbidraget kunne dække omkostningerne ved spildevandsanlæggets behandling af det af Scan-Hide udledte spildevand”. Kommunen vurderer, at Egebjerg Kommune dengang handlede i god tro ”på grundlag af de oplysninger, som kommunen var i besiddelse af på tidspunktet for aftalens indgåelse”. De oplysninger blev leveret til kommunen af det rådgivende ingeniørfirma COWI. Og så har kommunen spurgt de tre, Mogens Johansen, Søren Stensbo-Smidt og Erik Stoumann selv om ”deres opfattelse af sagen”.  Og hvad er så opfattelsen hos de tre? ”Alle tre bekræfter, at man i Egebjerg Kommune anså det vedtagne særbidrag for dækkende i forhold til omkostningerne ved rensning af spildevandet fra Scan-Hide”.

Svendborg Vand har siden konstateret, at særbidraget ikke tilnærmelsesvist dækker udgiften ved rensning af virksomhedens spildevand. Derfor besluttede vandselskabet i foråret at forhøje særbidraget med 670.000 kroner om måneden – fra 30.000 til 700.000 kroner. En forhøjelse, som byrådet i Svendborg siden har godkendt. Men en forhøjelse, som Scan-Hide og virksomhedens ejer, Danish Crown, nægter at acceptere. Bl.a. har Scan-Hide klaget til Statsforvaltningen over det, virksomheden mener, er procedurefejl – det har fået Statsforvaltningen til at stille betalingen af det forhøjede særbidrag i bero, indtil klagesagen er afgjort.

Mogens Johansen blev – efter nedlæggelsen af Egebjerg Kommune – valgt til byrådet i Svendborg. Man han stoppede i byrådet 1. januar i år. Søren Stensbo-Smidt blev erhvervsdirektør i Svendborg Kommune. Han stoppede for et par år siden og er ikke længere ansat i Svendborg Kommune.