Scan-Hide slipper for at betale millioner

Et nyt kapitel blev fredag skrevet i en af de politisk mest højspændte sager i Svendborg Kommune – en sag om millioner, en sag, som i mere end et år har delt byrådet stort set midt over, sagen om betalingen for rensning af den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hides spildevand. Med byrådets lille røde flertal bag Svendborg Spildevand A/S og de borgerlige bag Scan-Hide. Statsforvaltningen annullerede fredag en beslutning i Svendborgs byråd – fordi kommunen ikke have overholdt loven. Statsforvaltningens afgørelse betyder, at Scan-Hide i Vester Skerninge slipper for at betale omkring tre millioner kroner til Svendborg Spildevand A/S.

Fredag blev en god dag for Scan-Hide. Virksomheden blev så at sige tre millioner kroner rigere – for den skal ikke betale den fulde regning for rensning af virksomhedens spildevand i perioden 27. april til 21. september sidste år. Statsforvaltningen sagde i en afgørelse fredag, at den ”annullerer Svendborg Byråds beslutning af 27. april 2010 om vedtagelse af ny betalingsvedtægt for spildevand”. Årsag: Svendborg Kommune havde op til byrådets beslutning 27. april sidste år ”handlet i strid med forvaltningslovens § 11 og § 21”. Svendborg Kommune havde med andre ord overtrådt Forvaltningslovens bestemmelser om Scan-Hides ret til aktindsigt i tiden inden byrådets behandling af sagen.

Byrådet godkendte 27. april sidste år den nye såkaldte betalingsvedtægt fra Svendborg Spildevand A/S. En betalingsvedtægt, som bl.a. betød, at Scan-Hide ikke længere kunne slippe med at betale omkring 30.000 kroner om måneden for rensning af sit spildevand. Betalingsvedtægten indførte et såkaldt specifikt særbidrag for virksomheder med særligt forurenet spildevand. Dem er der p.t. kun én af i Svendborg – Scan-Hide. Ud fra forureneren betaler-princippet skulle Scan-Hide derefter betale den fulde pris – omkring 600.000 kroner om måneden. Den kunne ikke længere nøjes med de 30.000 kroner om måneden, som var resultatet af en ulovlig aftale mellem virksomheden og den tidligere Egebjerg Kommune.

I de første måneder af 2010 bombarderede Scan-Hides advokat, Kim Trenskow, kommunen med anmodninger om indsigt i alle dokumenter, som havde med sagen at gøre. Det lykkedes også Scan-Hide at få byrådet til at udsætte behandlingen en måned – ved at kræve tid til at sætte sig ind i de over tusind sider dokumenter og give et svar. Da Scan-Hide fortsat ikke var tilfreds – virksomhedens advokat mente ikke, han havde fået alle dokumenter i sagen – krævede man en ny udsættelse af byrådets behandling af spildevandsselskabets betalingsvedtægt. Borgmester Curt Sørensen (S) afviste at udsætte sagen endnu engang. De nye priser blev derfor godkendt af byrådet 27. april – med 15 røde stemmer for, 13 borgerlige imod.

Scan-Hide klagede omgående til Statsforvaltningen. Den 17. juni besluttede Statsforvaltningen at suspendere byrådets beslutning – indtil en endelig afgørelse kunne træffes. Den er så kommet nu syv måneder senere. Scan-Hide får ret – kommunen havde overtrådt Forvaltningsloven ved ikke at udlevere alle de dokumenter, som Scan-Hide havde krævet.

Statsforvaltningens afgørelse har kun betydning for perioden 27. april til 21. september. For den 21. september behandlede byrådet på ny sagen – efter i mellemtiden at have udleveret alle de dokumenter, Scan-Hide havde krævet. Byrådet vedtog den dag for anden gang den nye betalingsvedtægt – de røde stemte ja, de borgerlige stemte nej. På baggrund af den beslutning sendte Svendborg Spildevand i slutningen af december en regning til Scan-Hide for perioden 21. september til 31. december på knap 1,9 millioner kroner. Den skulle Scan-Hide have betalt senest 17. januar i år – men i stedet sendte Scan-Hides advokat en mail: Vi nægter at betale.

Statsforvaltningen har endnu en af de mange klager fra Scan-Hide under behandling. Det er så at sige hoved-klagen – Scan-Hide bestrider lovligheden af overhovedet at indføre et såkaldt specifikt særbidrag for rensning af virksomhedens spildevand. Den klage er endnu ikke afgjort. Som det hedder i afgørelsen fra i går i sagen om overtrædelse af Forvaltningsloven: ”Statsforvaltningen har ikke hermed taget stilling til lovligheden af betalingsvedtægten som vedtaget af Svendborg Byråd. Dette forhold er fortsat under behandling”.

Med Statsforvaltningens annullering af byrådsbeslutningen fra april sidste år står Svendborg Spildevand A/S med et problem: Selskabet kan ikke, som det havde regnet med, sende en regning til Scan-Hide for cirka fem måneders rensning af virksomhedens spildevand – en regning på anslået tre millioner kroner. Ikke fordi, Svendborg Spildevand A/S har lavet fejl. Men fordi Svendborg Kommune har lavet fejl – det vil sige ikke har overholdt Forvaltningsloven.

Svendborg Spildevand A/S kan ikke kan sende en regning på tre millioner kroner til Scan-Hide, fordi kommunen har lavet fejl. Så er det vel kommunen, der har ansvaret for, at selskabet lider et tab på tre millioner kroner. Vil selskabet så gøre kommunen ansvarlig og kræve tre millioner kroner af den – ellers skal de øvrige brugere jo betale regningen?”

”Det ved jeg ikke endnu. Det er noget, vi skal diskutere i selskabets bestyrelse”, siger Flemming Madsen, der er bestyrelsesformand i Svendborg Spildevand A/S. Han er også socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for Udvalget for Miljø og Teknik – men han har ikke deltaget i byrådets behandling af sagen. Netop fordi han er i bestyrelses for Svendborg Spildevand er han inhabil i byrådssammenhæng. Det samme er de to andre byrådsmedlemmer i spildevandsselskabets bestyrelse, Venstre-manden Birger Jensen og SF’eren Mogens Stampe.

Erik Meldgård Bendorf, kommunaldirektør, ærgrer sig over afgørelsen, men hæfter sig samtidig ved, at det er den første af mange Scan-Hide-klagesager, der går kommunen imod. Og at det er en klagesag over processen – ikke over selve materien, det vil sige om et specifikt særbidrag er lovligt eller ej.

”Man kan vel så efter Statsforvaltningens afgørelse sige, at kommunen dengang gjorde sit arbejde for dårligt?”

”Vi overvejede dengang selvfølgelig, om vi skulle have givet Scan-Hide endnu mere tids til partshøring. Vi havde jo én gang udsat sagen af samme grund. Men på et eller andet tidspunkt skal man træffe et valg – om vi har strukket os langt nok eller om vi skal strække os mere. Vi valgte, at vi havde strukket os langt nok. Om det var for dårligt eller ej, det må andre vurdere”, siger Erik Meldgård Bendorf.

Kommunaldirektøren indrømmer, at kommunens beslutning kan have påført Svendborgs Spildevand A/S et tab. ”Vi behandlede jo netop sagen på det tidspunkt for at undgå, at Svendborg Spildevand skulle få et for stort tab. Men havde vi dengang udskudt beslutningen yderligere, så havde det også medført et provenuetab for Svendborg Spildevand”, siger han.

Svendborg Kommune har mulighed for at klage til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Statsforvaltningens afgørelse. Om kommunen gør det, afgøres først, når der ligger en juridisk vurdering fra kommunens advokat, oplyser Erik Meldgård Bendorf.