Integrationsrådet: Ikke nok bare at fordele Hømarkskolens yngste elever

Integrationsrådet. Nebiye Corap siddende i midten.

Ja eller nej til lukning af Hømarkskolen? Integrationsrådets svar har været længe undervejs og var ventet i dets høringssvar til skolestrukturen. Nu er det der, høringssvaret. Uden et svar på spørgsmålet om Hømarkskolens fremtid. For det har de ikke kunnet blive enige om i Integrationsrådet. Derfor har de valgt at stå sammen om at pege på, hvad der skal til på de andre skoler, hvis Hømarkskolen nedlægges – og hvis en nedlæggelse af Hømarkskolen ikke skal skade integrationen i Svendborg af folk med anden baggrund en dansk.

I forligspartiernes udspil til ny skolestruktur er Hømarkskolen foreslået nedlagt i dens nuværende form som 0.-10. klassesskole for først og fremmest børn fra de store lejlighedskomplekser i Byparken og Skovparken, hvor et flertal af beboerne har anden baggrund en dansk. I stedet vil forligspartierne fordele områdets yngste børn – 0.-6. klasserne – på andre skoler. Hømarkskolen skal have et andet navn og gøres til en skole for 7.-9. klasseselever fra området og fra en række andre skoler. Desuden skal den måske også være skole for samtlige 10. klasser i hele kommunen.

Forligspartierne bag skole-forslaget – alle byrådets partier på nær Enhedslisten og Dansk Folkeparti – mener selv, at forslaget om Hømarkskolens fremtid vil gavne integrationen af svendborgensere med anden baggrund end dansk. Ved at de yngre skoleelever spredes til andre skoler, hvor de kommer til at gå sammen med flere børn med dansk baggrund. Og ved at bringe mere liv til Hømarkskolen med en masse 7.-10. klasseselever andre steder fra i Svendborg. Elevtallet på Hømarkskolen har i flere år været faldende – fordi en del svendborgensere vælger den fra.

God idé eller dårlig idé? Integrationsrådet svarer ikke. Ikke direkte, i hvert fald. ”Der var delte meninger i rådet. Derfor har vi valgt i stedet at fokusere på det, der kunne skabes konsensus om – nemlig, hvad der skal ske, hvis den nye skolestruktur bliver vedtaget”, siger formanden for Integrationsrådet, Nebiye Corap, som selv kan se både plusser og minusser ved lukning af Hømarkskolen i dens nuværende form. Hun gik selv på Hømarkskolen fra 0. til 9. klasse.

I høringssvaret siger Integrationsrådet, at hvis der ved en ny skolestruktur tages højde for rådets krav – anbefalinger kalder rådet dem selv – ”så mener vi, at forslaget vil styrke integrationen i vores kommune”. Og formanden, Nebiye Corap, siger, at hvis det modsatte bliver tilfældet, hvis altså rådets anbefalinger ikke følges, så vil integrationsarbejdet lide skade. ”Så vil det gå den modsatte vej. For så vil meget blive ødelagt”, siger hun.

I Integrationsrådet sidder ikke kun repræsentanter for en række forskellige nationaliteter. Der sidder også danskere, bl.a. to politikere – den nuværende socialdemokratiske borrgmester Curt Sørensen og den tidligere Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann. De står begge bag forslaget om at nedlægge områdets skole i dens nuværende form. Se, hvem der sidder i Integrationsrådet.

Svendborg Integrationsråd (SIR) siger i sit høringssvar om den nye skolestruktur:

“Vedtages den nye skolestruktur, vil SIR med dette høringssvar skærpe vore politikeres opmærksomhed på følgende vigtige forudsætninger, der især gælder vores særlig udsatte etniske minoritetsfamilier.

Faglighed og ekspertise
Der er igennem mange år opbygget særlige faglige og interkulturelle kompetencer på vore skoler med etniske minoritetsbørn. Vi finder det af afgørende betydning at denne faglige kompetence, hvad angår de etniske minoritetsbørns dansksproglige udvikling, lærernes kendskab til og nære samarbejde med forældrene, deres særlig viden om vores flygtningefamiliers baggrunde m.v. følger med børnene til deres nye skole.

  • Vi anbefaler: At kompetencer og ressourcer følger børnene

Familieklassen
Familieklassen på Hømarkskolen har haft stor betydning for en del af vore familier. Denne undervisningsform har givet forældre ny viden om den danske folkeskole, om forældrenes rolle i samarbejdet med skolen, og derigennem ny viden til forældrene om, hvordan de kan støtte deres børns skolegang og lektielæsning. Mange børn har sammen med deres forældre fået ændret vaner og holdninger til skolearbejdet, og derigennem er der skabt større faglighed hos det enkelte barn.

  • Vi anbefaler: At familieklassen følger børnene på deres nye skoler

Børnenes skolevej
Vi nærer en bekymring for grupper af vores særligt udsatte familier.
I mange etniske minoritetsfamilier er der ikke tradition for at cykle – og for gåture. Familierne er vant til at lade børnene selv gå i skole. For indskolingsbørnene er dette ikke en mulighed i den nye struktur.
• Vi anbefaler, kære politikere, at skal vi have alle børn i skole hver dag, må I finde en løsning med passende transportordninger

Skole/hjemsamarbejdet
Mange af vore familier kommer fra samfund, hvor skole/hjemsamarbejde er ikke-eksisterende. Du afleverer din søn/datter i skolen, og hvis ikke barnet klarer sig godt i skolen, ses det af nogen som lærerens fejl. Læreren menes ikke at være dygtig nok. Samarbejde kræver dialog, og dialog kræver særlige interkulturelle kompetencer

  • Vi anbefaler: At den interkulturelle pædagog på Hømarkskolen følger børnene.

Efter skoletid
0. til 6. klasse – eleverne, som kommer ud af nærmiljøet og til en ny skole, har brug for tilbud om aktiviteter i skolemiljøet, så de kan danne venskaber med kammeraterne. Fritiden sammen med kammerater efter skoletid er vigtig for børnenes sociale og personlige udvikling, og det er her, venskaber dannes på tværs af etnicitet og kultur.

  • Vi anbefaler: At der både for indskolingsbørnene og for mellemtrinnet etableres sådanne tilbud.

Hvis den nye skolestruktur vil tage højde for, hvad vi her peger på så mener vi, at forslaget vil styrke integrationen i vores kommune

  • Alle vore etniske minoritetsbørn vil få større faglige udfordringer ved at børnene blandes, på tværs af sociale og kulturelle skel.
  • Der vil skabes grobund for større mobilitet blandt familierne
  • Vores familier vil møde nye familier fra andre områder i Kommunen og der skabes grobund for nye relationer.

Den nye Hømarkskole – en idé
Vi vil foreslå, at den nye skole for de store elever ”brandes”.

DEN INTERNATIONALE SKOLE

Og måske skal der udbydes en linie, hvor al undervisning foregår på engelsk – og hvor der tilbydes valgfag i nye sprog.

Det tidligere medieværksted, som tiltrak elever fra alle byens skoler pga. nyt udstyr, skal bevares og opkvalificeres og give eleverne kvalifikationer inden for EDB og teknik på højt niveau”.