På femte år en sag på Jobcentret

Maria Bolvinkel.

Beskæftigelsesankenævnet er gået imod Svendborg Kommune. Ankestyrelsen er gået imod Svendborg Kommune. I dén forstand har 40-årige sygemeldte Maria Bolvinkel flere gange vundet over kommunen. Det har – indtil videre – ikke ændret hendes situation. Højst til det værre. På femte år lever hun sammen med sin lille datter i uvished og større og større økonomisk armod. Endnu har kommunen ikke afklaret hendes sag. Den sag, der startede, da hun som ret nyuddannet lærer var udsat for en arbejdsulykke 9. januar 2007. En ulykke, som fuldstændig har ændret hendes liv.

Kampen med Svendborg Kommune om at finde en fremtid har været op ad bakke for Maria Bolvinkel. En kamp, som fortsætter, og en kamp, som hun, siger hun, ikke havde haft en chance for at føre uden den hjælp, hun har fået fra sin fagforening, Øhavets Lærerkreds. Allerede i 2008 var den gal – da hun stod overfor at skulle til Tyskland for at blive opereret for den diskusprolaps, hun fik ved et forkert vrid på arbejde. Kommunen stoppede hendes sygedagpenge i juli det år. Operationen i Tyskland var – økonomisk – ikke et problem, den var klaret via en sygeforsikring som lærer. Men pludselig havde hun ingen penge til at tage derned for. En klage til kommunen over sygedagpengestoppet fik hun ret i. Kommunen måtte medgive, at sygedagpengestoppet var forkert. Det var første, men ikke sidste gang, kommunen uretmæssigt stoppede Maria Bolvinkels sygedagpenge.

Maria Bolvinkel var blevet lovet, at hun kunne genoptage sit arbejde tre måneder efter operationen. Hun glædede sig. Men sådan skulle det ikke gå. Faktisk gik det lige omvendt. Hun fik det værre, er blevet stadig mere invalideret.

I sommeren 2009 kommer Maria Bolvinkel i en arbejdsprøvning. Den går ikke godt. Samtidig siger et hav af undersøgelser og erklæringer fra læger, speciallæger, psykologer, at hun aldrig vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Det samme har flere af kommunens egne lægekonsulenter udtalt. Sagsbehandleren på Jobcentret siger det samme. Der er ingen vej uden om. Maria Bolvinkel skal have en førtidspension. Sagsbehandleren siger det sådan 28. september 2009 – godt to og et halvt år efter arbejdsulykken:

”Arbejdsevnen er varigt nedsat, idet alle tænkelige behandlingsmuligheder er afprøvet, uden at de store, grundlæggende smerte- og kognitive problematikker har kunnet afhjælpes. Lægeligt vurderes behandlingsmulighederne som værende udtømte. Marias restarbejdsevne lader sig ikke anvende til selvforsørgelse, idet hun ikke vil kunne klare arbejde på ordinære vilkår eller med mentor- og støtteordninger. Heller ikke revalideringsmulighederne kan bringes i anvendelse. Idet Marias absolutte arbejdsmaksimum har vist sig at ligge på under to timer daglig – og det endda med en uholdbar stor forøgelse af smerter og gener til følge. Af konkrete arbejdsfunktioner kan Maria udføre de letteste og allermest nødvendige, daglige gøremål og hjemlige opgaver omkring sig selv og sin datter. Alt andet ligger udenfor hendes arbejds- og indsatsmæssige rækkevidde. Jeg vurderer derfor, og anser det for dokumenteret, at Marias arbejdsevne er nedsat til det helt ubetydelige indenfor ethvert erhverv, og vurderer således at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. Jeg indstiller til, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, og at Maria tilkendes førtidspension”.

Nix, siger kommunens Pensionsudvalg 19. november. Trods specialisternes og sagsbehandlerens klare vurderinger siger Pensionsudvalget nej til at give Maria Bolvinkel førtidspension ”idet revalideringsmulighederne ikke skønnes udtømte”. Pensionsudvalget har endog en opskrift på, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Pensionsudvalget ”skønner” … ”at der bør iuværksætes en revalidering indenfor lærerområdet, idet det ikke kan udelukkes, at ansøger kan klare et job evt. på fleksjobvilkår med skånehensyn i.f.t. fysisk belastning eller løft. Undgå at tage armene over skulderhøjde, undgå ujævnt underlag samt undgå PC-arbejde over længere tid”.

Snart stopper kommunen igen sygedagpengene til Maria Bolvinkel. Det sker 31. november. Hun ryger på kontanthjælp. Men sammen med Øhavets Lærerkreds anker hun sygedagpengestoppet til Beskæftigelsesankenævnet. Fem måneder senere ligger der en afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet. Det var forkert, da kommunen stoppede sygedagpengene. De skulle have været forlænget med 26 uger – 26 uger, som kommunen skulle have brugt til at afklare Maria Bolvinkels fremtid.

Maria Bolvinkel får derfor sine sygedagpenge igen. Også med tilbagevirkende kraft til 1. december året før. Men derudover får hun ikke meget glæde af at få ret i Beskæftigelsesankenævnet. For da afgørelsen kommer, er de 26 uger, som kommunen skulle have brugt til en afklaring, næsten gået. Og der er ikke sket en afklaring. Så allerede tre uger senere – 31. maj sidste år – stopper kommunen igen sygedagpengene. Siden da har Maria Bolvinkel levet af kontanthjælp.

Også dette stop for sygedagpenge klager Maria Bolvinkel og hendes fagforening over til Beskæftigelsesankenævnet. Men hun får ikke medhold i Beskæftigelsesankenævnet. Til gengæld taler nævnet i sin afgørelse med store bogstaver, når det gælder Svendborg Kommunes indsats – kommunen har truffet en afgørelse på et nok så betydningsfuldt område, som kommunen ikke må træffe. Sådan siger Beskæftigelsesankenævnet 4. november sidste år:

”Kommunen har, på grund af den korte periode fra at kommunen modtog Nævnets afgørelse 6.5.2010 og til forlængelsesperiode udløb 31.5.2010, ikke kunnet nå at tage stilling til, om du vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension. Dette skal kommunen nu tage stlling til og sagen hjemvises til afgørelse af dette. Kommunen har i afgørelse af 27.5.2010 side 2 nævnt, at kommunen hverken finder dig berettiget til et fleksjob eller til at få påbegyndt sag om førtidspension. En sådan afgørelse vil som udgansgpunkt ikke kunne træffes, når sagen har været forlænget efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1 nr. 4”.

En afgørelse – til fordel for en sygemeldt borger – er ikke noget, Svendborg Kommunes Jobcenter er vild med. Kommunen klagede til Ankestyrelsen over den første del af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse – den, der gav hende sygedagpengene i ekstra 26 uger til udgangen af maj sidste år. Det får kommunen ikke noget ud af. Ankestyrelsen svarede i januar i år, at kommunen ikke får ret. Ankestyrrelsern skriver: ”Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet”.

Og ikke nok med det. Ankestyrelsen fastslår ligeledes, at Svendborg Kommune nu skal tage sig sammen og finde ud af, om Maria Bolvinkel skal have fleksjob eller førtidspension. ”Vi har vurderet”, siger Ankestyrelsen, ”at Maria Boolvinkels arbejdsevne er nedsat i en sådan grad at hun ikke vil kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at hun helbredsmæssigt er udredt, at der ikke er behandlingsmuligheder, der kan bringe hende tilbage på det ordinære arbejdsmarked samt at de objektive fund svarer til de subjektive klager. … Vi vurderer desuden, at det endnu ikke er endeligt afklaret, om Maria Bolvinkel vil være berettiget til fleksjob eller om der skal rejses sag om førtidspension”. Men det skal Svendborg Kommune nu finde ud af: ”Det vurderes endvidere, at en sådan afklaring vil kunne finde sted inden for en periode på 26 uger”.

Det er jo klar besked, langt om længe. Ankestyrelsen, den højeste myndighed på området, siger også, at kommunen nu indenfor 26 uger skal afgøre, om jeg skal have enten fleksjob eller førtidspension”, siger Maria Bolvinkel.

Fire år efter arbejdsulykken får Svendborg Kommune således sat kniven for struben af den øverste myndighed, Ankestyrelsen: Nu skal I finde ud af, om Maria Bolvinkel skal have fleksjob eller førtidspension. Og Maria Bolvinkel pressede på for at få det afklaret, pressede på for at komme i endnu en arbejdsprøvning. ”For pokker, jeg er ved at gå fallit. Bilen er solgt, jeg lever på lånte penge, bl.a. fra mine forældre”, siger hun.

Fra kommunens side skete intet.Det er ikke nemt at finde en arbejdsprøvning med de skånehensyn, der skal være. Hun pressede på igen. Endelig er hun lige nu startet i en ny arbejdsprøvning. Den skal vare til 30. juni. Hun vil gerne, og hun prøver, men tvivler på, at hun kan gennemføre den. Dagen efter – den 1. august – udløber den 26 ugers frist, Ankestyrelsen nu har givet til Svendborg Kommune til at finde ud af, om Maria Bolvinkel skal tilkendes fleksjob eller førtidspension.

På det tidspunkt vil Maria Bolvinkel have været en sag på Jobcentret og levet i uvished i mere end fire og et halvt år, siden hun den 9. januar 2007 kom ud for en arbejdsulykke, der ændrede hendes liv for altid.