Klagenævn sluger alle Fynske Mediers påstande råt

Afgørelsen er klokkeklar: Svendborgs NetAvis skal forære to domænenavne på internettet til Fyns store, dominerende mediekoncern, Fynske Medier P/S (Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, som formelt set udgives af Aktieselskabet Svendborg Avis). To domænenavne, som Fynske Medier aldrig har bekymret sig om – ikke før Svendborgs NetAvis startede 1. marts. I hvert fald havde mediekoncernen ikke købt de to navne, svendborgsavis.dk og svendborgavis.dk.

Fynske Medier satte de store kanoner ind mod Svendborgs nye netavis, da den blev lanceret 1. marts i år.  Den blev lanceret som svendborgsavis.dk, men blev efter få dage og under trussel om at blive slæbt i retten tvunget til at skifte navn til svendborgsnetavis.dk. Det var et af angrebene. Et andet var at rive den fratrædelsesaftale i stykker, som denne netavis’ redaktør havde med Fyens Stiftstidende. Det var imidlertid ikke nok for Fynske Medier, som også gik til Klagenævnet for Domænenavne for at fravriste netavisen ejerskabet til de to domænenavne svendborgsavis.dk og svendborgavis.dk. Netavisen har ikke brugt de to domænenavne i markedsføringen – men kun anvendt dem på den måde, at hvis læsere skriver de to navne, så dukker et skilt op, som leder dem videre til svendborgsnetavis.dk.

Fynske Mediers påstand er, at Svendborgs NetAvis har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at købe navnene svendborgsavis.dk og svendborgavis.dk. Fynske Medier anførte i klagen bl.a., at ”Svendborg Avis er en del af Fynske Medier, og navnet Svendborg Avis indgår mange steder i Fynske Mediers tryksager, herunder på brevpapir, visitkort, i regnskabet mv.”. Klagenævnet for Domænenavne, der har brugt et halvt år på at se på sagen, opsummerer Fynske Mediers krav således: ”Klageren har gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnene ”svendborgavis.dk” og ”svendborgsavis.dk” er i strid med markedsføringslovens § 18, idet brugen er egnet til at skabe forveksling med en andens forretningstegn, at det forhold, at der indgår et ”s” i ”svendborgsavis.dk” ikke er tilstrækkeligt til at undgå forveksling med kendetegnet ”Svendborg Avis”, og at indklagede har registreret domænenavnene ”svendborgavis.dk” og ”svendborgsavis.dk” med henblik på at genere klager”.

Det, Fynske Medier klagede over, er helt det samme som det, Fynske Medier selv foretog sig for fire år siden. Koncernen skulle bruge et domænenavn i forbindelse med lanceringen af et nyt erhvervsmagasin, Business Fyn. Problemet for koncernen var, at domænenavnet businessfyn.dk var optaget – og at ejeren, Erland Madsen, som havde haft det og brugt det i mange år, ikke ville sælge. Derfor købte Fynske Medier i stedet et domænenavn, som kun adskiller sig fra businessfyn.dk med en bindestreg nemlig business-fyn.dk. Forskellen til den nuværende sag? At Erland Madsen dengang ikke klagede til Klagenævnet for Domænenavne – han havde somm et lille annonce-båret papir- og netmedie ingen lyst til at lægge sig ud med den store mediekoncern.

Overfor Fynske Mediers påstande står Svendborgs NetAvis’ svar, som opsummeres sådan af Klagenævnet for Domænenavne: ”Indklageren har gjort gældende, at klageren ikke udgiver en avis under navnet ”Svendborg Avis”, og at betegnelsen ”Svendborg Avis” ikke har været i brug siden 1970, at klageren ikke har registreret varemærket ”Svendborg Avis”, at klageren aldrig har taget initiativ til at registrere domænenavnet ”svendborgavis.dk” til trods for, at det altid har været ledigt, at klageren således aldrig har haft til hensigt at gøre brug af domænenavnet ”svendborgavis.dk”, at indklagede ikke har registreret de omtvistede domænenavne for at genere klageren, hvilket illustreres af, at indklagede oprindeligt netop valgte domænenavnet ”svendborgsavis.dk”, som adskiller med et ”s” fra klagerens aktieselskabsnavn, og at indklagede ikke i dag gør brug af domænenavnene ”svendborgavis.dk” og ”svendborgsavis.dk” i sin markedsføring eller på anden måde, men kun benytter domænenavnene som ”et skilt”, der henviser til ””svendborgsnetavis.dk”.”

Afgørelsen i Klagenævnet er truffet af tre personer: Professor, dr.jur Jens Schovsbo, advokat, advokat Knud Wallberg og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sidstnævnte er formand for Klagenævnet. Og for fuldstændighedens skyld: Indtil for få år siden sad hun i Pressenævnet, hvor hun jævnligt samarbejdede med en af Fynske Mediers chefredaktører, Jan Kristensen.

De tre Klagenævns-medlemmer tager i ét og alt Fynske Mediers påstande for gode varer og konkluderer på den baggrund: ”Nævnet finder, at indklagede ved denne adfærd har handlet illoyalt over for klageren, og at der således foreligger en krænkelse af domænelovens 12, stk. 1, der er lydende: ’§ 12, stk. 1. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik’.”

”Nævnet træffer herefter følgende afgørelse: Indklagede, Frede Jakobsen, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene ”svendborgavis.dk” og ”svendborgsavis.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Fynske Medier P/S som fuldmægtig for A/S Svendborg Avis. Overførslerne gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyrerne tilbagebetales til klageren”.

Klagenævnets afgørelse kan ikke ankes til nogen myndighed. Derimod kan Klagenævnets afgørelse indbringes for retten. Det sker ikke. Af den simple grund, at det har Svendborgs NetAvis ikke råd til. Desuden er navnet svendborgsnetavis.dk efter et halvt år på nettet nu så kendt i hele Svendborg, at de færreste kan huske, at avisen startede med at hedde svendborgsavis.dk.

Om fire uger vil læserne således ikke længere blive ført videre til svendborgsnetavis.dk – hvis de skriver svendborgsavis.dk eller svendborgsavis.dk.

Læs hele afgørelsen fra Klagenævnet for Domænenavne her.

Læs også ”Fynske Medier på krigsstien igen” 7. april.