Til gavn for naturen og for os, der bor her

Af Christina Åkerman, Jan Clausen, Nis Rattenborg, Nina Larsen og Johannes Jacobsen

Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger finder, at planen giver gode muligheder for udvikling af naturen og kulturen i Øhavet.

Vi vil fra Danmarks Naturfredningsforening gerne rose arbejdsgrupperne for deres arbejde og styregruppen for planen for nationalparken. Planen kan – hvis vi, der bor her i det sydfynske vil! – give et godt afsæt for at skabe og udvikle en mangfoldig, spændende og sammenhængende natur.

Planen opfylder efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse på fornem vis regeringens intentioner med nationalparkloven og udfylder, som den er fremlagt, de givne rammer i loven.

Danmarks Naturfredningsforening har tillid til at regeringen overholder og understøtter de løfter og intentioner, der ligger i nationalparkloven.

Vi vil fra Danmarks Naturfredningsforening fremhæve, at formålet med nationalparkloven blandt andet er at skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning; at bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed; at sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen; at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier; at fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet.

For Danmarks Naturfredningsforening er det vigtigste formål med nationalparken naturligvis at beskytte og udvikle naturen og sikre biologisk mangfoldighed i Det Sydfynske Øhav, men også at bevare og fremme de kulturhistoriske værdier. Det, finder vi, er vigtige elementer at sikre og tage hensyn til, når nationalparken bruges som afsæt til at markedsføre og fremme erhvervsudviklingen i det sydfynske.

Vi vil opfordre alle, der bor her i det sydfynske, til at læse hele planen og se baggrundsmaterialet på nationalparksydfyn.dk og danne deres egen mening på baggrund af den konkrete plan og ikke på grundlag af de vildfarelser og den mistro, der har været fremme i debatten og pressen.

Her vil vi især henlede opmærksomheden på, at nationalparkloven faktisk beskriver, hvordan organisationen skal være i en nationalpark. Miljøministeren udpeger nationalparkens bestyrelse, hvor det offentlige, jordbruget, de grønne organisationer og turisterhvervet o.a. er repræsenteret ved lokale repræsentanter. Nationalparkens bestyrelse nedsætter et nationalparkråd med medlemmer fra foreninger, organisationer m.v., der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, for at sikre en bred, lokal indflydelse. Nationalparkens bestyrelse opretter et sekretariat til at varetage den daglige drift og udarbejde planen for nationalparkens etablering og udvikling.

Beslutninger, indhold, og hvordan nationalparkens rammer skal udfyldes, bestemmes altså af alle os, der bor her og vil være med!

Nationalparken vil derfor kunne bruges til at samle viden, ressourcer, erfaringer, problemer, projekter og indsats der, hvor den kan bruges – nemlig lokalt !

Vi vil derfor fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger – der har godt 4400 medlemmer – opfordre alle de kommunale politikere i vores kommuner til at støtte og fremme planen for ”Nationalpark Det Sydfynske Øhav” – det vil efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse være til gavn for naturen og for alle os der bor her, i og omkring øhavet.

(Chritina Åkermann, formand for DN-Svendborg. Jan Clausen, formand for DN-Ærø. Nis Rattenborg, formand for DN-Langeland. Nina Larsen, formand for DN-Faaborg-Midtfyn. Johannes Jacobsen, formand for DN-Assens).