Sku’ det nu være nødvendigt?

Det røde flertal, fra venstre: Jesper Kiel (Ø), Arne Ebsen (T), Curt Sørensen (A), Bruno Hansen (F).

ANALYSE. Uden overdrivelse et paradoks: En rød kommune (i hvert fald er der rødt flertal i byrådet) mener ikke, at fagforeningskontingent og efterlønsbidrag er nødvendige udgifter for borgerne. Men sådan er det – i Svendborg Kommune. Og skal man tro en af de toneangivende røde politikere, Grete Schødts, så bliver der ikke lavet om på det – fordi det ikke kan laves om ifølge samme politiker, som selv engang var fagforeningsformand. Det passer bare ikke. At det ikke kan laves om altså. Svendborg Kommune kan helt selv bestemme at lave om på den sag – hvis Svendborg Kommune vil.

Både Grete Schødts, socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for Arbejdsmarkedsudvalget, og Curt Sørensen, socialdemokratisk borgmester, var overraskede, da Svendborgs NetAvis i starten af december forelagde dem Jane Nielsens sag. Jane Nielsen er på kontanthjælp med et rådighedsbeløb på 1.371 kroner om måneden. Det vil sige 45 kroner om dagen til at leve for. Når hun ikke har mere til rådighed til mad, tøj etc., er det, fordi hun bl.a. insisterer på at forblive medlem af sin fagforening, 3F, og hun insisterer på fortsat at betale efterlønsbidrag. Men det kunne hun – ifølge kommunens Borgerservice – bare lade være med. Det er nemlig, mener Borgerservice, unødvendige udgifter. Med andre ord: Borgerservice opfordrer reelt Jane Nielsen og andre borgere i samme situation til at melde sig ud af deres fagforening for at få lidt flere penge at lave for – ved at spare kontingentet.

”Det må de da ikke”, sagde Grete Schødts til Svendborgs NetAvis 8. december – om Borgerservices afgørelse, om at fagforeningskontingent og efterlønsbidrag er unødvendige udgifter. Curt Sørensen erklærede sig helt enig med sin udvalgsformand. Og begge erklærede, at de ville have den sag undersøgt til bunds.

Der gik ikke mange dage, før Grete Schødts vendte tilbage – nu med en ganske anden melding. Hun oplyste til Svendborgs NetAvis, at der ikke var noget at gøre ved det. ”Det Sociale Nævn har stadfæstet, at fagforeningskontingent og efterlønsbidrag ikke må tages med som nødvendige udgifter”, fortalte hun i en telefonsamtale med Svendborgs NetAvis, hvor hun videre sagde, at sådan en afgørelse i Det Sociale Nævn skal kommunen følge. Men Svendborgs NetAvis’ har gravet videre i sagen. Grete Schødts forklaring holder ikke.

Grete Schødts havde inden samtalen med Svendborgs NetAvis fra Borgerservice fået en afgørelse fra Det Sociale Nævn i hånden. En afgørelse, som netavisen også fik fra teamleder Marianne Wedderkopp i Borgerservice. Marianne Wedderkopp forklarer, at det er en ”afgørelse af 18. december, hvor Det Sociale Nævn stadfæster en afgørelse truffet af Svendborg Kommune i henhold til Aktivloven § 81 og § 85”. I afgørelsen siger Det Sociale Nævn, at ”nævnet har ikke medtaget udgifterne til efterlønsbidrag og medlemskab af FOA i beregningen (af rådighedsbeløbet – red.), idet udgiften ikke kan betegnes som nødvendig”.

Og så skulle den ged vel være barberet. Det står jo sort på hvidt – i en afgørelse fra Det Sociale Nævn. Nej, den ged er ikke barberet. For det, man skal lægge mærke til, er det, som Marianne Wedderkopp forklarer – nemlig, at det sociale Nævn stadfæster en afgørelse truffet af Svendborg Kommune”. Det er altså Svendborg Kommune, der har truffet afgørelsen. Altså truffet afgørelsen om, at en borgers efterlønsbidrag og fagforeningskontingent er unødvendige udgifter. Først derefter har Det Sociale Nævn sagt godt for kommunens beslutning. Stadfæstet den. Faktorernes orden er i denne sammenhæng ikke ligegyldig. Når sagen nemlig overhovedet kommer op i Det Sociale Nævn skyldes det, at borgeren har klaget over kommunens afgørelse. Hvorefter kommunens afgørelse er blevet stadfæstet af Det Sociale Nævn. Men havde kommunen valgt at betragte efterlønsbidraget og fagforeningskontingentet som nødvendige udgifter, ja så var der ikke kommet nogen klage. Så var sagen ikke kommet for Det Sociale Nævn. Og sådan kunne kommunen godt have ageret – med henvisning til præcis samme Aktivlov, som kommunen bruger til det modsatte.

Da Svendborgs NetAvis borer i denne problemstilling, svarer Marianne Wedderkopp: ”Det Sociale Nævn har i konkrete afgørelser præciseret, at fagforening og efterlønsbidrag ikke kan medregnes som nødvendige faste udgifter ved beregning af borgerens månedlige rådighedsbeløb”. “Konkrete afgørelser”. Der er altså flere afgørelser – netavisen spørger så konkret til dem, om de også har udgangspunkt i Svendborg? Marianne Wedderkopp svarer: ”Ja, der er truffet flere afgørelser med samme indhold. De har alle med Svendborg at gøre”.

Svendborgs NetAvis beder på baggrund af svaret fra Marianne Wedderkopp om at få at vide, hvornår den første af disse sager har været i Det Sociale Nævn. Og om årsagen til, at Det Sociale Nævn overhovedet fik en sådan sag, var, at en borger havde klaget over kommunens afgørelse? Til det svarer teamleder Marianne Wedderkopp, Borgerservice: ”Som nævnt har vi flere afgørelser på det samme, sidste afgørelse er fra den 4. maj 2010. Alle afgørelser fra Det Sociale Nævn beror på en klage fra en borger”.

Med andre ord: Balladen om fagforeningskontingent og efterlønsbidrag – er det nødvendige eller unødvendige udgifter? – er startet af Svendborg Kommune. Det er Svendborg Kommune, der har besluttet, at den slags ikke er nødvendige udgifter for folk, der er kommet socialt og økonomisk i klemme. Og kan de ikke leve for den hjælp, de får fra kommunen, så kan de da bare melde sig ud af deres fagforening og stoppe med at betale efterlønsbidrag. Og når borgere har klaget til Det Sociale Nævn, så har nævnet sagt, at Svendborg Kommune godt må gøre sådan. Det er indenfor lovens rammer. Utvivlsomt. Ligesom det også ville være inden for lovens rammer, hvis Svendborg Kommune havde gjort det modsatte – det vil sige betragtet folks fagforeningskontingent og efterlønsbidrag som nødvendige udgifter. For hvad står der i den paragraf i Aktivloven, som en interessant her, paragraf 81?

I Aktivlovens paragraf 81 står der: ”Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse”.

Prøv lige og læs paragraffen igen. Og kom så ikke og sig, at den paragraf ikke giver Scendborg Kommune mulighed for at beslutte, at selvfølgelig er fagforeningskontingt og efterlønsbidrag nødvendige udgifter. Men hvad så med afgørelserne i Det Sociale Nævn? Jamen, de har jo blot givet Svendborg Kommune ret i, at det er i orden at betragte de to udgifter som unødvendige. Afgørelsen siger ikke, at det ikke er i orden at gøre det modsatte. Og det modsatte – at betragte dem som nødvendige udgifter – burde vel være det mest naturlige, i hvert fald i en rød kommune.

Dertil kommer, at den slags afgørelse i det Sociale Nævn slet ikke er afgørelser, som kommunerne behøver at følge til sidste punktum i andre sager. Det skal kommunerne til gengæld, hvis der ligger en principafgørelse fra den højeste myndighed, Ankestyrelsen. Og gør der så det? Ligger der en principafgørelse fra Ankestyrelsen om, at fagforeningskontingent og efterlønsbidrag er unødvendige udgifter?

Marianne Wedderkopp, teamleder i Borgerservice, Svendborg Kommune: ”Os bekendt ligger der ingen principafgørelse fra Ankestyrelsen, som svarer præcis til den konkrete sag”.

Med andre ord: Det hele startede med, at Svendborg Kommune besluttede, at fagforeningskontingent og efterlønsbidrag er unødvendige udgifter. Svendborg Kommune kunne godt have besluttet det modsatte. Og det kan Svendborg Kommune stadig godt gøre. Hvis den vil – men det tyder det ikke på, at kommunens røde flertal vil. Besynderligt? Ja, absolut, når man tænker på den betydning, fagforeninger og efterløn har i de røde partiers officielle politik.

Læs også ”Kommunen: Meld dig ud af din fagforening” 6. december.