Konkurrencestyrelsen frikender kommunen

 

Konkurrencestyrelsen gav ikke Anders Granhøj medhold.

Beværterforeningen for Svendborg har et anspændt forhold til Borgerforeningen Kulturhus Svendborg og dens Kulturcafé. Det er ikke blevet ændret af en klokkeklar afgørelse fra Konkurrencestyrelsen, som har afvist en klage over konkurrenceforvridning. Beværternes forhold til Borgerforeningen er heller ikke blevet bedre af, at de føler sig holdt ude af bestyrelsen for byens nye kulturhus.

Længere tids murren i krogene hos byens beværtere og deres forening – Beværterforeningen – i foråret over de, synes de, gunstige forhold for caféen i Borgerforeningen, blev konkret fulgt op af restauratør Anders Granhøj på Torvet. Den restaurant, som ligger nærmest Borgerforeningen. Han klagede til Konkurrencestyrelsen over konkurrenceforvridning. Kommunen giver et par millioner kroner årligt i driftsstøtte til Borgerforeningen. Anders Granhøj skrev i sin klage bl.a.:

Kulturhuset har bortforpagtet kulturcaféen til påstået markedsværdi. Forpagtningsafgiften er prissat til 10.000 kr. pr. måned, hvilket er langt under markedsværdi. 300 meter fra det nyetablerede kulturhus driver jeg en lignende restaurationsvirksomhed. Her betaler jeg en forpagtningsafgift på langt over det dobbelte, uden kommunal støtte. Pr. 31. juli (Borgerforeningens åbning – red.) befinder min forretning sig i en enormt konkurrenceforvridende situation. Der etableres en konkurrerende virksomhed i min nærhed, som er givet urimeligt lempelige vilkår på de faste udgifter, indirekte støttet med offentlige midler fra Svendborg Kommune”

Efter fire måneders undersøgelse af sagen konkluderer Konkurrencestyrelsen: Der er ikke noget at komme efter. Svendborg Kommune er i sin gode ret til at yde støtte til Borgerforeningen, men det giver til gengæld nogle begrænsninger for Borgerforeningens Kulturcafé, som altså er bortforpagtet til private. Konkurrencestyrelsen skriver:

Borgerforeningen har således oplyst, at Kulturcaféen er bortforpagtet, hvorved caféen økonomi er adskilt fra Borgerforeningens økonomi. Ifølge de oplysninger, som styrelsen er i besiddelse af, ydes der hverken direkte eller indirekte støtte til caféens drift, hvor det også er overladt til forpagterne selv at fastsætte priserne for ydelserne i caféen på kommercielle vilkår. Borgerforeningen har endvidere bortforpagtet caféen til en forpagtningsafgift, som er fastsat i samråd med en lokalkendt ejendomsmægler. Styrelsen har ikke grundlag for at betvivle, at der dermed er taget de nødvendige skridt til at sikre, at forpagtningen er sket til markedspris.”

”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil på det grundlag … ikke foretage sig videre i sagen”, hedder det i et brev til Anders Granhøj, som ikke har mulighed for at anke afgørelsen. Det havde han nu heller ikke tænkt sig.

”Mit formål med det her var at gøre opmærksom på, at forholdene er ulige, og at det er uretfærdigt. Det kan ikke nytte noget, at vi er på samme marked, og der så er nogle, der får offentlig støtte og andre ikke. Det har jeg fået gjort opmærksom på med min klage. Juridisk er der ifølge Konkurrencestyrelsen ikke noget at komme efter. Tilbage står så det moralske”, siger Anders Granhøj.

Formanden for Beværterforeningen for Svendborg, Ellen Sandal, siger, at man fra foreningens side vil holde nøje øje med, om Borgerforeningens og Kulturcaféens drift faktisk holdes adskilt. Oplever man eksempler på det modsatte, så vil der – siger hun – indgå en ny klage til Konkurrencestyrelsen.

Forholdet mellem Borgerforeningen og Beværterforeningen er ikke blevet bedre efter generalforsamlingen for et par uger siden i foreningen bag Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Beværterforeningen forsøgte på generalforsamlingen at få en repræsentant ind i bestyrelsen, Claus Holmquist fra værtshuset og spillestedet Arne B. Det lykkedes ikke.

”Det var faktisk et forsøg på at blive en positiv medspiller. Men det lykkedes ikke, og det er ærgerligt. Det så ud, som om der var lukket af på forhånd, fordi vi havde meddelt, at vi ville møde op og prøve at få valgt en repræsentant. Det kan ikke bevises, men det så ud, som om bestyrelsen havde sørget for at få mange til at komme og stemme på dens kandidater. Ærgerligt, for det får det til at ligne en lukket Matador-klub”, siger Ellen Sandal.

Ved generalforsamlingen forlod formanden gennem de syv år, projektet har været på vej, Jørgen Andersen, bestyrelsen og formandsposten. Til de tre ledige pladser i bestyrelsen var der seks kandidater. Claus Holmquist fra Beværterforeningen fik færrest stemmer. Valgt blev bestyrelsens kandidater Jens Thusgaard, Jytte Aagaard og Majbrit Kjærulf. Erhvervsforeningen er repræsenteret i bestyrelsen ved Kjell Laursen (som er blevet ny formand) og Finn Høffner. Kulturelt Samråd er repræsenteret af Peter Michaelsen. Kommunen af Peter Larsen.

Borgerforeningens nye formand, Kjell Laursen, afviser, at man fra bestyrelsens side har gjort noget for at holde Beværterforeningen ud af bestyrelsen. ”Det passer ikke”, siger han, ””vi er interesseret i at få folk ind, der vil knokle for sagen. Det er vi nogle, der har gjort i syv år nu. Nu skal vi have det her til at køre. Og der er jo allerede generalforsamling igen til maj. Så kan de jo forsøge igen.

Om afgørelsen fra Konkurrencestyrelsen siger Kjell Laursen: ”Den er vi selvfølgelig tilfreds med. Man kan altså heller ikke sammenligne en fuldt kørende virksomhed på Torvet (Granhøjs restaurant –red.) med en virksomhed, som først skal i gang. Aftalen med forpagterne af caféen er to-årig. Til den tid kan det være, at prisen for forpagtningen af caféen bliver en anden”.