Op mod 20 millioner kroner har den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hide tørret af på svendborgenserne i de seneste par år. Fordi den gamle Egebjerg Kommune lave en ulovlig aftale med kæmpe-rabat på rensning af firmaets spildevand. Det er Statsforvaltningen, der nu har dømt aftalen ulovlig. Alligevel slipper Scan-Hide for at betale – foreløbig, i hvert fald.

Scan-Hide får udskudt spildevands-regningen

Af Frede Jakobsen

ANALYSE: To afgørelser – 66 sider i alt – kom torsdag fra Statsforvaltningen i den langvarige og politisk højspændte Scan-Hide-sag. Én ting står lysende klart på de mange sider: Den aftale, som den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge krampagtigt holder fast i, er lige til papirkurven. Den er ulovlig – aftalen mellem den daværende Egebjerg Kommune og virksomheden. Det slår Statsforvaltningen entydigt fast.

Derimod er Statsforvaltningen i en anden sag mere usikker – Svendborg Kommune kan have overtrådt forvaltningsloven ved ikke at give Scan-Hides advokater fuld aktindsigt i sagen. Indtil den sag er afklaret, kan Scan-Hide fortsætte med at betale rabatprisen – 30.000 kr. om måneden – i et såkaldt særbidrag. Det vil sige, at Statsforvaltningen har suspenderet betalingen af den nye pris – 700.000 kr. om måneden – som Svendborg Spildevand har beregnet, det koster at rense spildevandet. Men netop suspenderet. Beslutningen er ikke annulleret.

To klagesager mangler at blive afgjort. Hvis afgørelserne i dem falder ud til Svendborg Kommunes fordel, så betyder det, at Scan-Hide blot har fået udsættelse på betalingen af den reelle pris. Scan-Hide skulle have betalt den nye, høje pris første gang i maj. De to klagesager, der mangler at blive afgjort, kører i henholdsvis Miljøklagenævnet og i Statsforvaltningen.

Det er i andre medier blevet fremstillet sådan, at Statsforvaltningen har kendt det ulovligt, at Svendborg Kommune har nægtet Scan-Hide aktindsigt i sagens dokumenter – og at betalingen af den nye høje pris derfor er blevet suspenderet. Det er ikke det, Statsforvaltningen har gjort. Scan-Hide har nu fået indsigt i næsten alle dokumenter i sagen – over 400. To dokumenter har Scan-Hide fået afslag på at få. Om afslaget er lovligt eller ulovligt, er en sag, som Miljøklagenævnet skal afgøre. Statsforvaltningen mener, at der er ”sandsynlighed for at antage, at der foreligger en ulovlighed af en vis grovhed”. Men om der er tale om en ulovlighed eller ej, det skal Miljøklagenævnet tage stilling til. Statsforvaltningen selv mangler desuden at tage stilling til ”lovligheden af indførelsen af et specifikt særbidrag”, det bidrag, som Svendborg Spildevand har besluttet og kommunen godkendt skal stige fra 30.000 til 700.000 kroner om måneden. Det er på baggrund af de to sager, der mangler at blive afgjort, at Statsforvaltningen har suspenderet betalingen af den høje pris. Men netop suspenderet. Ikke annulleret. Ikke endnu i hvert fald.

Så det eneste entydige i afgørelserne fra Statsforvaltningen er i denne omgang, at den aftale, Egebjerg Kommune og Scan-Hide indgik 2. oktober 2006, er ulovlig. Det er den, både Scan-Hide og Byrådets borgerlige politikere hidtil har holdt fast i – mens det røde flertal i byrådet har stået fast på, at den netop er ulovlig. Aftalen, der var 10-årig, sikrede Scan-Hide mod en forhøjelse af prisen på rensning af virksomhedens spildevand. Som det hedder i afgørelsen:

”Den tidligere Egebjerg Kommune har ved 2006-aftalen forpligtet sig til ikke at forhøje virksomhedens på aftaletidspunktet gældende samlede omkostninger til vandaflednings- og særbidrag. Når Egebjerg Kommune således via aftalen for forpligtet sig til, at virksomhedens betaling for udledning af spildevand ikke forøges i aftaleperioden, er dette i strid med betalingsloven. Det er samtidig i strid med forureneren-betaler-princippet, hvorefter det er den part, der er ansvarlig for forureningen, der selv skal betale omkostningerne forbundet med begrænsning eller eliminering af forureningen, idet de eventuelle forøgede omkostninger ved rensning af spildevandet overvæltes på de øvrige brugere af spildevandsnettet”.

Ifølge aftalen forpligtede Egebjerg Kommune sig desuden til ”ikke at møde virksomheden med skærpede krav vedrørende udledningen af spildevand”. Den går heller ikke, siger Statsforvaltningen: ”Således som spildevandsaftalen mellem Egebjerg Kommune og Scan-Hide er udformet har kommunen i aftalen af 2006 efter Statsforvaltningens opfattelse fraskrevet sig de forpligtelser, som påhviler kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at føre tilsyn med lovens overholdelse og til at reagere på de eventuelle situationer, hvor spildevandsanlægget fungerer utilfredsstillende herunder egentlige ulovligheder”.

Udover de to sager, som ikke er afgjort endnu, er der sådan set også en tredje. Det er en helt selvstændig sag, som ligger i forlængelse af alt det ovenstående. Statsforvaltningen formulerer det sådan: ”Spørgsmålet er, om Svendborg Kommune har lidt et økonomisk tab, fordi Scan-Hide ikke har betalt det bidrag til rensning af virksomhedens spildevand, som virksomheden i medfør af lovgivningens bestemmelse herom burde have betalt i den periode, hvor aftalen af 2006 er/har været gældende”. For hvis den har det, så kan Statsforvaltning kræve, at de ansvarlige for det, betaler erstatning. For at afgøre det skal Statsforvaltningen have en ny redegørelse fra Svendborg Kommune.

Det var den socialdemokratiske borgmester i den daværende Egebjerg Kommune, Mogens Johansen, og hans kommunaldirektør, Søren Stensbo-Smidt, der lavede aftalen med Scan-Hide. Den blev aldrig behandlet af kommunalbestyrelsen. Mogens Johansen blev valgt ind byrådet i Svendborg Kommune, som Egebjerg Kommune blev en del af ved kommunesammenlægningen. Men han sidder ikke i det nye byråd, som tiltrådte 1. januar. Søren Stensbo-Smidt blev direktør i den nye Svendborg Kommune. Men han er nu fratrådt.

At Scan-Hide har sparet mange penge på aftalen, er hævet over enhver tvivl. Anslået 20 millioner kroner – som virksomheden skulle have været af med, hvis den skulle have betalt den fulde pris for rensning af spildevandet. Men det kommunale Svendborg Vand og Svendborg Spildevand – som siden er blevet selvstændige, men kommunalt ejede aktieselskaber – er brugerbetalt. Det betyder med andre ord, at det er alle de andre borgere og virksomheder, som betaler til vandselskabet, der har betalt de millioner, som Scan-Hide burde have betalt. Og det betyder videre, at Svendborg Kommune sådan set ikke har lidt et økonomisk tab. Så det er højst usandsynligt, at nogen personer bliver afkrævet en erstatning. D’herrer Johansen og Stenbo-Smidt kan formentlig sove roligt om natten.

Se Svendborg Kommunes pressemeddelelse om sagen.