Anklage: Byråds-valgt bestyrelsesmedlem begår ulovlighed

Han kunne godt blive anmeldt til politiet, for det er klart ulovligt, hvad han har gjort, bestyrelsesmedlem, Venstre-byrådsmedlem og – i det civile – politibetjent Birger Jensen. Det mener Flemming Madsen, som sidder i samme bestyrelse – bestyrelsen for aktieselskabet Svendborg Spildevand. Flemming Madsen er bestyrelsesformand for selskabet. Birger Jensen har offentliggjort fortrolige oplysninger fra selskabet – og har i øvrigt handlet imod selskabets tarv. Det selskab, hvis interesser han som bestyrelsesmedlem skal varetage.

I et års tid har der været en intens strid mellem det kommunalt ejede Svendborg Spildevand A/S og den Danish Crown-ejede garveri-virksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge – om prisen, virksomheden skal betale for at få renset sit spildevand. Klage på klage er fyret af fra Scan-Hide til Statsforvaltningens tilsyn med kommuner. Nu har Birger Jensen også sendt en klage til Statsforvaltningen, en klage, hvori han tager parti for selskabets modstander i denne sag – en klage indeholdende oplysninger, som er fortrolige. ”Det må han ikke ifølge selskabets forretningsorden, som han selv har skrevet under på, og heller ikke ifølge aktieselskabsloven”, siger en vred bestyrelsesformand, Flemming Madsen, som også er byrådsmedlem, for Socialdemokraterne.

Birger Jensen selv afviser at have overtrådt noget som helst. ”Jeg har ikke sendt det til dig eller nogen andre, så jeg har ikke offentliggjort det. Jeg har sendt det til Statsforvaltningen”, siger han.

”Ja, men når du sender en klage til Statsforvaltningen over kommunen, så bliver dine oplysninger jo offentlige – og dermed har du vel overtrådt forretningsordenen?”

”Jeg har ikke klaget til Statsforvaltningen, men rettet en henvendelse med nogle spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg har overtrådt noget i forretningsordenen. Jeg beder jo netop Statsforvaltningen vurdere, om selskabet har overtrådt sin egen forretningsorden”, siger Birger Jensen.

I sin henvendelse til Statsforvaltningen refererer Birger Jensen fra et bestyrelsesmøde i Svendborg Spildevand A/S den 8. marts i år om en beslutning om at indføre et ”specifikt særbidrag” på rensning af Scan-Hides spildevand. Beslutningen indebar, at prisen blev hævet fra 30.000 til 700.000 kroner om måneden. Birger Jensen skriver, at dette særbidrag ”blev af flertallet (2 for, 1 imod) i Svendborg Spildevand A/S’ bestyrelse godkendt den 8. marts 2010”.

Svendborg Spildevand offentliggør sine bestyrelsesreferater på sin hjemmeside – undtaget de punkter, hvis indhold er fortrolige. I det offentliggjorte referatet fra bestyrelsesmødet den dag er der et punkt 7, som hedder ”Betalingsvedtægt”. Men feltet under overskriften er tom – fordi indholdet er fortroligt. Det er det punkt, Birger Jensen, referer fra.

Birger Jensen har også i sin klage til Statsforvaltningen medsendt en kopi af såkaldte varslingsbreve fra selskabet til Scan-Hide. Et kundebrev, kalder Flemming Madsen det. Og dermed et fortroligt brev fra selskabet til en kunde.

”Ingen af disse ting har været fremlagt andre steder. Så Birger Jensen kan jo kun have det fra sit arbejde i bestyrelsen. Hvorfor det må være som bestyrelsesmedlem i Svendborg Spildevand A/S, at han klager til Statsforvaltningen”, siger Flemming Madsen.

De papirer, det handler om, har ikke været fremlagt i byrådet, da det godkendte Svendborg Spildevands nye pris til Scan-Hide – det er den godkendelse, Birger Jensen klager over til Statsforvaltningen. Birger Jensen kan altså ikke have de fortrolige papirer derfra. Bortset fra, at han i øvrigt ikke deltog i byrådets behandling af sagen. Han var nemlig lige som de to andre byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer (udover Flemming Madsen og Birger Jensen er det Mogens Stampe fra SF) inhabil. Byrådet har i to omgange vedtaget at godkende Svendborg Spildevands nye, høje pris for rensning af Scan-Hides spildevand. De borgerlige i byrådet – anført af Birger Jensens parti, Venstre – har hver gang kæmpet hårdt for at hjælpe Scan-Hide til at undgå at skulle betale det, det ifølge Svendborg Spildevand, rent faktisk koster at rense virksomhedens meget forurenede spildevand.

Birger Jensens klage til Statsforvaltningen drejer sig om det samme som de mange klager fra Scan-Hides advokat – at få omgjort Svendborg Byråds godkendelse af den høje pris. Alene den sidste uge har Scan-Hide to gange klaget for i hvert fald at få Statsforvaltningen til at suspendere betalingen, som skal begynde i denne måned, indtil Statsforvaltningen senere har taget stilling til en gammel klagesag over selve særbidraget. Begge gange har Statsforvaltningen lynhurtigt afvist Scan-Hides klage. Det samme er nu sket med klagen fra Birger Jensen.

Det er altså ikke særligt heldigt sat have et bestyrelsesmedlem, som ikke varetager selskabets tarv”, siger bestyrelsesformand Flemming Madsen.

Forretningsordenen for Svendborg Spildevand A/S siger i sin § 3: ”Samtlige bestyrelsesmedlemmer lover ved deres underskrift på nærværende forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til selskabets tarv”. Og i § 14 hedder det: ”Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom samt om, hvad der passerer i bestyrelsen. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale han modtager ikke kommer udenforstående i hænde”. Der står også: ”Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre strafforfølgning og erstatningspligt efter Dansk Rets almindelige regler”. Og at ”forretningsordenen er oprettet i henhold til Aktieselskabslovens § 56, stk.7”.

”Flemming Madsen betyder det her, at du vil have Birger Jensen ud af aktieselskabsbestyrelsen for Svendborg Spildevand?”

”Det har jeg ikke taget stilling til. Og det er jo ikke mig, der bestemmer det. Det gør ejeren, og det er Svendborg kommune, det vil sige byrådet. Men der er ingen tvivl om, at det er ulovligt, det, han har foretaget sig”, siger Flemming Madsen.

”Hvis det er ulovligt, så skal det vel anmeldes til politiet?”

”Det tror jeg nu ikke vi gør. Men det er helt klart, han skal have det at vide. At det er ulovligt, det, han har gjort. Det skal påtales”, siger Flemming Madsen.

”Men er det korrekt, at I faktisk godt kunne anmelde det til politiet?”

”Det kunne vi godt, for det, han har gjort, er et brud på forretningsordenen og på aktieselskabsloven”, siger aktieselskabsbestyrelsens formand, Flemming Madsen.